Niger (Africa)

Select a translation for a list of available downloads. Select a heading to sort by that column.

LanguageLanguage (English)Vernacular TitleEnglish Title
Tamahaq, TahaggartAwal n Messineɣ s TamahaqTahaggart Tamahaq Bible
GourmaGourmanchémaBible GourmaGourmanchéma NT
GourmantcheGourmanchémaBible GourmantcheGourmanchéma NT
Fulfulde BurkinaFulfulde, Western NigerFulfulfe Burkina, Dewtere Laamɗo Amaana KesoFulfulde Burkina NT
Fulfulde, Western NigerKo woni Amaana KesoWestern Niger Fulfulde NT
françaisFrenchLa Sainte BibleFrench Ostervald Bible
HausaHausaLitafi Mai-tsarkiHausa NT
françaisFrenchLouis Segond 1910French Louis Segond 1910 Bible
Kanuri, MangaManga Kanuri TranslationKanuri, Manga: Manga Kanuri Translation (Portions)
Tamajaq, TawallammatTamajaq, TawallammatƎlinjil ǝn Ɣaysa ƎlmǝsixTawallammat Tamajaq NT, Tifinagh script
Tamajaq, TawallammatTamajaq, TawallammatƎlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa AynayanTawallammat Tamajaq NT