eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ayta Abellen

Ayta, Abellen: Ayta Abellen (New Testament+)

Language: [abp]Ayta, AbellenAyta, Abellen
Title:Ayta AbellenAyta, Abellen: Ayta Abellen (New Testament+)
Abbreviation:abpID: ABPWBT or abp
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLabp_html.zip
ePub 3abp.epub
Amazon Kindle EPUBabp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleabp2020eb.zip
Plain text canon only chapter filesabp_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLabp_word.zip

Ayta, Abellen: Ayta Abellen (New Testament+)


Noba unaen yo po ye pahakop kana boy hiyay panumbong ha kalabayan na, ket ibyay nay kaganaan a matapul yo.

—Matthew 6:33“Uli ha tubat a pangado nan Apo Dioh ha kaganaan a tatao ihti ha babe-luta, in-ibyay nay bugtong a Anak na ta-omen ayaman a mamteg kana, ket ahe ya mipalakew ha kapaduhaan a homain anggaan, no aliwan mabyayan yan bi-ay a homain anggaan.

—John 3:16Boy tanda tawo a hiyay Apo Dioh, ket papalyadiyen nay kaganaan ha ikanged lan ampangado kana a hinagyat na a pagtao na uli ha kalabayan na.

—Romans 8:28


Ayta Abellen

Ayta, Abellen: Ayta Abellen (New Testament+)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Ayta, Abellen
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-11

Last updated 2020-11-11