eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

Apinayé NT

Language: [apn]ApinayéApinayé
Title:Tĩrtũm kapẽr ã kagà nywApinayé NT
Abbreviation:apnNTID: APNWBT or apnNT
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLapnNT_html.zip
ePub 3apnNT.epub
Amazon Kindle EPUBapnNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleapn1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesapnNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLapnNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLapnNT_vpl.zip
Browser Bible moduleapnNT_browserBible.zip
USFXapnNT_usfx.zip
USFMapnNT_usfm.zip
XeTeXapnNT_xetex.zip

New Testament in Apinayé (BR:apn:Apinayé)


Jakamã kêr ka mẽ hkôt ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to rãhã ho ri apa. Nẽ amã ja pix tãnopxar prãm. Hãmri nhũm Tĩrtũm amnhĩ tã mẽ apumu nẽ apkati mẽ mẽ amã mẽmoj nhõr o pa.

—Matthew 6:33—Tĩrtũm kãm pika piitã hkôt mẽ apiitã mẽ ajapê htỳx. Nẽ mẽ ajapê xàj na pre ixpê Kra hã ixpyxi hã mẽ awỳr inhmẽ. Ka mẽ atõ amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xãm. Hãmri nẽ nhỹrmã atyk tã nhũm Tĩrtũm akupỹm ato atĩr ka wa ixkuri atĩr tũm nẽ amex rãhã nẽ apa ho apa. Hãmri nhũm Tĩrtũm aa amnhĩ nê nhỹhỹm amẽnh kêt kumrẽx.

—John 3:16Nẽ mẽ pamã Tĩrtũm kĩnh xwỳnhjaja. Tĩrtũm kot mẽ pahto hkra xwỳnhjaja. Koja mẽmoj mẽ pakamã tanhmã amnhĩ to htã kêr pu mẽ ãm ja hã amnhĩ pumu nẽ tee ri amnhĩ kukamã pajamaxpẽr kêt nẽ. Koja te mẽ pahpê omnuj pyràk tã koja nhỹrmã hpãnhã mẽ pamã mex nẽ. Koja Tĩrtũm nhỹrmã tanhmã mẽ pamã mẽmojta o mex to.

—Romans 8:28


Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw

New Testament in Apinayé (BR:apn:Apinayé)

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Apinayé
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Apinayé [apn], Brazil

Copyright Information

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Apinayé


© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-21

Last updated 2014-04-21