eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bibeli Gusunɔn Gari

Bariba Bible

Language: [bba]BaribaBaatonum
Title:Bibeli Gusunɔn GariBariba Bible
Abbreviation:BARID: BBASIM or bba
Copyright © 2013 SIM
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbba_html.zip
ePub 3bba.epub
Amazon Kindle EPUBbba.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebba2013eb.zip
Plain text canon only chapter filesbba_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbba_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLbba_vpl.zip
Browser Bible modulebba_browserBible.zip
USFXbba_usfx.zip
USFMbba_usfm.zip
XeTeXbba_xetex.zip

The Holy Bible in the Baatonum language of Benin, also called the Bariba language


Sɑnɑm mɛ Gusunɔ u hɑnduniɑ toruɑ, u wɔllu kɑ tem tɑkɑ kuɑ.

—Genesis 1:1Dɑfidin womu. Yinni Gusunɔ wunɑ ɑ sɑ̃ɑ nɛn kpɑro, nɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe wunɛn yɑ̃ɑru. Nɑ ǹ ɡɑ̃ɑnu bie.

—Psalm 23:1Yen sɔ̃, i ɡinɑ hɑniɑ koowo i kɑ du mi Gusunɔ u bɑndu swĩi kpɑ i n sɑ̃ɑ win tɔn ɡeobu. Yen biru u koo bɛɛ wɛ̃ ye yɑ tie.

—Matthew 6:33Domi Gusunɔ u hɑnduniɑɡibun kĩru mɔ, sere u win Bii tɔn durɔ teereru bu wɛ̃, kpɑ bɑɑwure wi u nùn nɑɑnɛ doke, u ku kɑm ko, ɑdɑmɑ u n wɑ̃ɑru mɔ te tɑ ku rɑ kpe.

—John 3:16Domi sɑ yɛ̃ mɑ bɑɑyere kpuro sɔɔ ye yɑ rɑ tɔnu deemɛ, Gusunɔ u sɔmburu mɔ̀ u kɑ bu ɡeɑ kuɑ be u sokɑ win himbɑ sɔɔ, mɑ bɑ nùn kĩ.

—Romans 8:28


Bibeli Gusunɔn Gari

The Holy Bible in the Baatonum language of Benin, also called the Bariba language

copyright © 2013 SIM
Language: Bariba (Baatonum)
Translation by: SIM International

Bariba, Bibeli Gusunɔn Gari

This translation, published by the UEEB/SIM au Benin, was published in 1996.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the SIM at SIM, BP 15, Parakou, Benin.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-09-10

Last updated 2014-09-10