eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Bisu: จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

Language: [bzi]BisuBisu
Title:จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่างBisu: จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament
Abbreviation:bziID: BZIWBT or bzi
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLbzi_html.zip
ePub 3bzi.epub
Amazon Kindle EPUBbzi.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulebzi2015eb.zip
Plain text canon only chapter filesbzi_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLbzi_word.zip

Bisu: จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament


นี้แม้แนยาว นองมู นี้ย่า พาจาว นอง ก่าซ้าด เพล่อ ชี มางนา ฮาย นืงบาจาบ ปี่ อางเลิ่ง แฮ้ง เย้ง ซฺ้า ออน ฮา ปาโน, นี้แม้ฮายยาว พาจาว มางมือ กูย่างกูเจ้อ นอง กงาไจ แฮ้ง ปี่ ล่าง.

—Matthew 6:33“แน พาจาว ม้า ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา นาบาตา ลาก แง, แฮ้งย้า ยาง อางย่า ลาก มางนา แน ยาง อางย่า ทื่อม่าง แน จา มางนา ชฺ้างอางเมิง นู้เวอ ชฺ้าง อือนา ปี่ ชี, ไม้ ชฺ้าง คาโคลาโค กงานา นืงบาชี ล่า คูชี อือนา ล่าลูก บ่าปี่ กลา, แน ยองนา จี่วีดม้าม้า กงาจา แล ปี่ แง แนนอ.

—John 3:16กงู อางแบ ย้า พาจาว ม้า กูย่างกูเจ้อ ตื่ง อางแม่น แน บ่าแม่น อือนา ฮาย ชฺ้าง ยางนา ลาก อือก้อง จองไจ จา ปี่ แงแน. ชฺ้าง แฮ้อือย่า พาจาว มาง แช้ยู้ ชี อือ ย้า, ยาง เย้ง ชี ชี แฮ้งแม้แน.

—Romans 8:28


จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Bisu: จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Bisu
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16

Last updated 2020-11-16