eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Dios ã jáap naáwát tólih

Cacua NT

Language: [cbv]CacuaCacua
Title:Dios ã jáap naáwát tólihCacua NT
Abbreviation:cbvNTID: CBVWBT or cbv
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcbv_html.zip
ePub 3cbv.epub
Amazon Kindle EPUBcbv.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecbv2008eb.zip
Plain text canon only chapter filescbv_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcbv_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLcbv_vpl.zip
Browser Bible modulecbv_browserBible.zip
USFXcbv_usfx.zip
USFMcbv_usfm.zip
XeTeXcbv_xetex.zip

New Testament in Cacua


Bií déedih ñi bidat chah, Dios ã maáh jʉmatdih bidnit, caandíh ñi tʉ́i jepahaá. Pánih jepahnit, ã́ih tʉ́ini doonádih bitadih ñi naáwá, queétbʉt caandíh ĩ jepahat pínah niijná. Páant ñi chãjachah, Diosboó nihat ñi náahatdih ã wʉ̃hbipna caá.

—Matthew 6:33“Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oina caá. Pánih bʉ́dí oina, queétdih ã peéh chãjat déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, weém ã wʉ̃ʉ́h biíc jʉmnidih ã wah deyanap jĩ. Páant ã wahachah, det weemdíh jepahnit iiguípna bejnit déeji Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.

—John 3:16Jwiít nihat Diosdih oinit, ã náahatdih chãjnit pínah ã ñíonit jwĩ jʉmʉchah, Dios jwiítdih ãpĩ́ tʉ́i en daoná caá. Ded pah jwĩ yapachah, jwiítdih ã teo wáacna caá, caandíh chah jwĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná. Páant ã chãjatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá.

—Romans 8:28


Dios ã jáap naáwát tólih

New Testament in Cacua

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Cacua
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Cacua


© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-08-06

Last updated 2014-08-06