eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ɨ niuucari tɨ jejcua, tɨ ajta jɨme'en ra'axa a'ɨjna ɨ tavastara'a, ɨ Cɨriistu'u tɨ ji'i Jesús tɨ̀ tu'irájtuaa

El Nayar Presidio De Los Reyes Cora NT

Language: [crn]Cora, El NayarCora, El Nayar
Title:Ɨ niuucari tɨ jejcua, tɨ ajta jɨme'en ra'axa a'ɨjna ɨ tavastara'a, ɨ Cɨriistu'u tɨ ji'i Jesús tɨ̀ tu'irájtuaaEl Nayar Presidio De Los Reyes Cora NT
Abbreviation:crnNTID: CRNWBT or crnNT
Copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcrnNT_html.zip
ePub 3crnNT.epub
Amazon Kindle EPUBcrnNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecrn2008eb.zip
Plain text canon only chapter filescrnNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcrnNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLcrnNT_vpl.zip
Browser Bible modulecrnNT_browserBible.zip
USFXcrnNT_usfx.zip
USFMcrnNT_usfm.zip
XeTeXcrnNT_xetex.zip

New Testament in Cora, El Nayar Presidio De Los Reyes; crn (MX:crn:Cora, El Nayar)


Ayee puꞌu, seuj miꞌi raatahuaún tɨ Dios tejamuaꞌaíjteꞌen, seajta sej raꞌaráꞌastijreꞌen aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn tíꞌijxeꞌeveꞌe. Tɨ́ puaꞌa siyen huárɨni, Dios pu ajta tejámuaatáꞌasin naíjmiꞌi aꞌíjna ɨ́ tɨ tejamuáꞌaturaateꞌe.

—Matthew 6:33’Ayee pu Dios ayén huaꞌutaxɨ́ꞌeve aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen huachéjme íiyen chaanaca japua tɨ i ayén nejaꞌutaꞌítecaꞌa ineetzi, nej nee nenaꞌa caj tíꞌiyaujraꞌan, nej ni niyen huámɨꞌɨni huáꞌa jetze meꞌecan mej mi caí antipuáꞌare sino tɨ ayén tihuáꞌacɨꞌɨti mej mi miyen ruuri huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe, aꞌachú mej puaꞌamé miyen naꞌaráꞌastijreꞌesin ineetzi.

—John 3:16Teen tu teajta tiyen ramuaꞌaree tɨ Dios ayén tavaɨreꞌe tɨ ij nain jɨ́n ayén teꞌirájraꞌani tɨ i aꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ titaatáꞌan itejmi, i tej raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ Dios. Ajta Dios pu aꞌɨ́jna jɨ́n ayén taatajé tej ti tiyen ratévaꞌɨrihuaꞌan aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ari titaaxɨ́ꞌepɨꞌɨntariꞌiriꞌi.

—Romans 8:28


Ɨ niuucari tɨ jejcua, tɨ ajta jɨme'en ra'axa a'ɨjna ɨ tavastara'a, ɨ Cɨriistu'u tɨ ji'i Jesús tɨ̀ tu'irájtuaa

New Testament in Cora, El Nayar Presidio De Los Reyes; crn (MX:crn:Cora, El Nayar)

copyright © 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Cora, El Nayar
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Cora, Presidio de los Reyes [crn], Mexico

Copyright Information

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Cora, El Nayar


© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-22

Last updated 2014-04-22