eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament

Language: [daf]DanDan
Dialect:Eastern 
Title:NAƆ ‑SË 'SËËDHƐDan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament
Abbreviation:dnjWID: DAFWBT or daf
Copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLdaf_html.zip
ePub 3daf.epub
Amazon Kindle .mobidaf.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduledaf1991eb.zip
Plain text canon only chapter filesdaf_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLdaf_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLdaf_vpl.zip
Browser Bible moduleDAFWBT_browserBible.zip
USFXdaf_usfx.zip
USFMdaf_usfm.zip
XeTeXdaf_xetex.zip
Hide formats for developers- - -

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament


‑A pö 'a‑ wo "dhʋ̈ bha‑ 'klɔɔ‑ ‑mü ꞊dhɛ mɛ "bhɩɩ‑ ‑nu ‑dhɔ 'ö Atanna ‑kë ‑a "sinma 'yaa 'dhö. Yö ꞊në‑ ‑wɔn 'gü 'yö 'në ga do 'ö‑ ‑gɔ ‑a bɔ‑ ‑nu ‑dhɛ, kö mɛ "ʋʋ mɛ 'ö dho 'dhang bho‑ "dhiʋ̈, kö ‑tosɛa 'ö 'yaa yën 'ö‑ "piʋ̈ bha ‑yö kë‑ ‑mɛ ‑dhɛ, kö‑ ‑mɛ 'gü 'ya 'dho see‑.

—John 3:16


NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ

Dan: NAƆ ‑SË 'SËËDHƐ New Testament

Copyright © 1991 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Dan
Dialect: Eastern


2020-11-17