eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ãcõrẽ Bed̶ea

Northern Emberá NT

Language: [emp]Emberá, NorthernEmberá, Northern
Title:Ãcõrẽ Bed̶eaNorthern Emberá NT
Abbreviation:empNTpoID: EMPWYI or empNTpo
Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLempNTpo_html.zip
ePub 3empNTpo.epub
Amazon Kindle EPUBempNTpo.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleemp2011eb.zip
Plain text canon only chapter filesempNTpo_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLempNTpo_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLempNTpo_vpl.zip
Browser Bible moduleempNTpo_browserBible.zip
USFXempNTpo_usfx.zip
USFMempNTpo_usfm.zip
XeTeXempNTpo_xetex.zip

New Testament in Emberá, Northern (PM:emp:Emberá, Northern)


Naãrãed̶a Ãcõrẽba bajãda idjab̶a naʌ̃ ẽjũãda osia.

—Genesis 1:1Maʌ̃ bẽrã naãrã Ãcõrẽra bãrã Boroda b̶ʌd̶adua. Quĩrãcuita pananadua idjia obi b̶ʌra od̶i carea. Mãwã bãrãba neẽ́ panʌra idjia jũma diaya.

—Matthew 6:33Wãrãda Ãcõrẽba ẽberãrã bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia jũma idji ĩjãbʌdara aduarãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã.

—John 3:16Ãcõrẽba crĩcha b̶ad̶a quĩrãca idji quĩrĩã b̶eada trʌ̃sia. Dadjirãba cawa panʌa maʌ̃gʌrã itea Ãcõrẽba ne jũmaneba biada obarida.

—Romans 8:28


Ãcõrẽ Bed̶ea

New Testament in Emberá, Northern (PM:emp:Emberá, Northern)

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Emberá, Northern
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Emberá, Northern


© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-23

Last updated 2014-04-23