eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bayịburu Ikwo

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible

Language: [iqw]Ikwo
Title:Bayịburu IkwoIkwo: Bayịburu Ikwo Bible
Abbreviation:iqwID: IQWWBT or iqw
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLiqw_html.zip
ePub 3iqw.epub
Amazon Kindle EPUBiqw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleiqw2014eb.zip
Plain text canon only chapter filesiqw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLiqw_word.zip

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible


“Lẹ Nchileke yenukaru ndiphe obu; yetaberu iya ẹphe; k'ọphu ọ bụ Nwa lanụ, o nweru kpụu b'o woru nụ; k'ọphu onye wokwanuru onwiya ye Nwa iya ono l'ẹka ta aladu l'iyi; yo nwechiaru ndzụ gbururu jeye.

—John 3:16


Bayịburu Ikwo

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible

copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Ikwo)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18