eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kitab Injil

Western Kalagan NT

Language: [kqe]KalaganKalagan
Title:Kitab InjilWestern Kalagan NT
Abbreviation:kqeWID: KQEWWB or kqew
Copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkqew_html.zip
ePub 3kqew.epub
Amazon Kindle EPUBkqew.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekqew2019eb.zip
Plain text canon only chapter fileskqew_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkqew_word.zip

Kalagan: Kitab Injil (New Testament)


Awgaid onaa mayo yang pagpasakop sang pagdato ng Tohan aw yang pagtoman sang karim nan aw ansinyan atagan kamo ng kariko ng kinaanglan mayo.

—Matthew 6:33Sabap sang dakowa na looy ng Tohan sang manosiya yatag nan yang tongga na Anak nan kay untak sino-sino yang amangintoo kanan di amanarka, awgaid aka-aonan yan ng kinabowi na way kataposan.

—John 3:16Kyatigaman natun na maskin ono yang amaitabo ma-inang ng kadyawan para sang mga otaw na yagapakadakowa sang Tohan sang kanilan pangatayan na silan yang mga pinili nan sobay sang kahanda nan.

—Romans 8:28


Kitab Injil

Kalagan: Kitab Injil (New Testament)

copyright © 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Kalagan)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18