eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ị́jọ́ Úꞌdí rĩ

Aringa Bible

Language: [luc]Aringa
Title:Ị́jọ́ Úꞌdí rĩAringa Bible
Abbreviation:lucID: LUCWBT or luc
Copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLluc_html.zip
ePub 3luc.epub
Amazon Kindle EPUBluc.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleluc2018eb.zip
Plain text canon only chapter filesluc_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLluc_word.zip

The Holy Bible in the Aringa language of Uganda


“Ãdróŋá ꞌbã ꞌbá ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdĩ kí lẽjó ambamba rĩ sĩ, ãpẽ ĩꞌdi ꞌbã Ngọ́pị kílímgbí ãlu rĩ tị, ꞌbá pírí ãlu-ãlu ĩꞌdi ãꞌị̃lépi rĩ ꞌbã ja kí drị̃ ku, wó ꞌba ịsụ́ kí sĩ ídri ukólépi ku rĩ ꞌi.

—John 3:16


Ị́jọ́ Úꞌdí rĩ

The Holy Bible in the Aringa language of Uganda

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Aringa)
Contributor: SIL International (in Africa)

All rights reserved.


2020-11-11