eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

Peñoles Mixtec NT

Language: [mil]Mixtec, PeñolesMixtec, Peñoles
Title:Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uúPeñoles Mixtec NT
Abbreviation:milNTID: MILTBL or milNT
Copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmilNT_html.zip
ePub 3milNT.epub
Amazon Kindle EPUBmilNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemil2002eb.zip
Plain text canon only chapter filesmilNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmilNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmilNT_vpl.zip
Browser Bible modulemilNT_browserBible.zip
USFXmilNT_usfx.zip
USFMmilNT_usfm.zip
XeTeXmilNT_xetex.zip

New Testament in Mixtec, Peñoles (MX:mil:Mixtec, Peñoles)


Te xíǎⁿ nǔu ío xìni ñuhu‑xi sá cúhúⁿ ìní‑ndó sǎ Yǎ Ndiǒxí yɨ́ndàha ñaha‑gá xii‑ndo, te ducaⁿ càda‑ndo nchaa nacuáa cuìní‑gá, te ducaⁿ te taxi‑gá nchaa sá xíní ñùhu‑ndo.

—Matthew 6:33Te Yá Ndiǒxí ío cùu iní‑gá ñáyiu ñuyíú‑a. Te ɨɨⁿdìi‑ni Déhe‑gá ndécú, te ní tendaha ñàha‑gá ní quixi‑gá ñuyíú‑a, te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhá ñǎyiu, te vá cuǐta nihnú‑yu, chi nduu táhǔ‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.

—John 3:16Te sa nàha‑o sá Yǎ Ndiǒxí quídé‑gǎ sá ncháá sǎ yǎha‑o ndècu‑o ñuyíú‑a cùu‑xi sá vǎha sá cúú‑xí nchòo cue ñáyiu cùu iní ñáhá xìi‑gá, chi cùu‑o ñáyiu ní cáháⁿ‑gá cundecu ndɨhɨ‑gá dàtná ní cachí iní méé‑gǎ.

—Romans 8:28


Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú

New Testament in Mixtec, Peñoles (MX:mil:Mixtec, Peñoles)

copyright © 2002 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Peñoles
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Peñoles [mil], Mexico

Copyright Information

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Peñoles


© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30