eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ Bhǔkù

Ndrǔna NT

Language: [niy]NdrǔnaNgiti
Title:Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ BhǔkùNdrǔna NT
Abbreviation:niyNTID: NIYWBT or niy
Copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLniy_html.zip
ePub 3niy.epub
Amazon Kindle EPUBniy.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleniy2015eb.zip
Plain text canon only chapter filesniy_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLniy_word.zip

Ndrǔna: Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ Bhǔkù New Testament


Obhó tɨ́, Kàgàwà náazè yà adzɨ ɔ̌ alɛ atdídɔ̌. Nɨ́ kǐbho yà atdí tɨ́ arɨ́’ɨ̀ Idhùnà yà adzɨ ɔ̌, ndɨ́nɨ̌ ka nà’ù ɨ̀ngbà tɨ́ ɨ́lɨ ndɨ̀ alɛ mà náadʉ̀ya tɨ́ nzɨ̌ àwǐ, pbɛ́tʉ̀ ndɨ alɛ adʉ̀ya tɨ́ dhòdhódhónga tɔ́ ípìrɔ̌nga nábà.

—John 3:16


Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ Bhǔkù

Ndrǔna: Ungbòta-Ɔwʉ́tá Tɔ́ Bhǔkù New Testament

copyright © 2015 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Ndrǔna (Ngiti)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-19