eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

पवित्र बाइबल

Nepali Bible

Language: [npi]नेपालीNepali
Title:पवित्र बाइबलNepali Bible
Abbreviation:ID: NPIULB or npiulb
Copyright © 2019 Door43 World Missions Community
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnpiulb_html.zip
ePub 3npiulb.epub
Amazon Kindle EPUBnpiulb.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenpiulb2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesnpiulb_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnpiulb_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnpiulb_vpl.zip
Browser Bible modulenpiulb_browserBible.zip
USFXnpiulb_usfx.zip
USFMnpiulb_usfm.zip
XeTeXnpiulb_xetex.zip

The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal Bible translation.


आदिमा परमेश्‍वरले आकाशमण्डल र पृथ्वी सृष्‍टि गर्नुभयो ।

—Genesis 1:1परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ । मलाई कुनै कुरा खाँचो पर्नेछैन ।

—Psalm 23:1तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर अनि यी सबै थोक तिमीहरूलाई दिइनेछ ।

—Matthew 6:33किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एक मात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमा ‍विश्‍वास गर्ने कोही पनि नमरोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस् ।

—John 3:16हामी जान्दछौँ, कि परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको उद्देश्यअनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति उहाँले सबै थोकमा एकसाथ भलाइको निम्ति काम गर्नुहुन्छ अर्थात् (नोटः केही पुरानो संस्करणमा यस्तो छ) सबै थोकले एकसाथ भलाइको निम्ति नै काम गर्छन् ।

—Romans 8:28


पवित्र बाइबल

The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal Bible translation.

copyright © 2019 Door43 World Missions Community
Language: नेपाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community
Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari, Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang, Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet, Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe, Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2020-06-10

Last updated 2020-06-10