eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nyungwe

Nyungwe NT+

Language: [nyu]NyungweNyungwe
Title:NyungweNyungwe NT+
Abbreviation:nyuID: NYUWBT or nyu
Copyright © 1897, 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnyu_html.zip
ePub 3nyu.epub
Amazon Kindle EPUBnyu.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenyu2010eb.zip
Plain text canon only chapter filesnyu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnyu_word.zip

Portions of the Holy Bible in the Nyungwe Language of Mozambique


Pakutoma Mulungu adalenga kudzulu na dziko la pansi.

—Genesis 1:1Tsono cakutoma, nyang'anani Umambo bwa Mulungu na cirungamo cace ndipo bzinango bzentsenebzi mun'dzabzipasidwa.

—Matthew 6:33Ni terepoyo Mulungu adafuna dziko, adapereka mwana wace m'bodzi yekha kuti wentse ule omwe animukhulupirira aleke kufa, tsono akhale na moyo wakusaya kumala.

—John 3:16Tin'dziwa kuti Mulungu ambaphatisa basa bzinthu bzentse kuti bzibwerese ubwino kuna wale omwe ambam'funa, wale omwe adacemeredwa na cakulinga cace.

—Romans 8:28


Nyungwe

Portions of the Holy Bible in the Nyungwe Language of Mozambique

copyright © 1897, 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Nyungwe
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

O utilizador pode copiar e distribuir a obra. You may copy and distribute the work.

All rights reserved.


2023-09-07

Last updated 2023-09-07