eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Ja ua ra̱ ʼdaʼyo cohi bi gomi̱ Oja̱ yø ja̱ʼi̱

Tenango Otomi NT

Language: [otn]Otomi, TenangoOtomi, Tenango
Title:Ja ua ra̱ ʼdaʼyo cohi bi gomi̱ Oja̱ yø ja̱ʼi̱Tenango Otomi NT
Abbreviation:otnNTID: OTNWBT or otnNT
Copyright © 1975 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLotnNT_html.zip
ePub 3otnNT.epub
Amazon Kindle EPUBotnNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleotn1975eb.zip
Plain text canon only chapter filesotnNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLotnNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLotnNT_vpl.zip
Browser Bible moduleotnNT_browserBible.zip
USFXotnNT_usfx.zip
USFMotnNT_usfm.zip
XeTeXotnNT_xetex.zip

New Testament in Otomi, Tenango (MX:otn:Otomi, Tenango)


Ja̱na̱ngue nu̱yá, ma̱ da̱tho da̱mi̱ hyoni̱ ha gdi sohʉ rá̱ 'yɛ Oja̱. Nu̱ya yø hya̱ di̱ ma̱nda Oja̱, da̱mi̱ ja ndu̱mmʉi gui 'yøthʉ, n'namhma̱ ngue di 'da'i te gäma̱ cosa gui homhmʉ.

—Matthew 6:33Ja̱njua̱ni̱ ngue di̱ ma̱ Oja̱ yø ja̱'i̱ 'bʉcua ja ra̱ xi̱mhäi. Ja̱na̱ngue bá̱ pɛnhua rá̱ 'dants'ʉnt'ʉ ngue da̱ du̱, n'namhma̱ ngue nu̱ to gä da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱, hi̱ndi̱ m'mɛdi, sinoque di̱ nja ra̱ 'da'yo te para za̱ntho.

—John 3:16Dí pa̱hmʉ ngue nu̱ to gä da̱di̱ ma̱hmʉ Oja̱, gue'mø xa̱nho ogue xa̱n'ʉ te dí thohmʉ, pɛ Oja̱ honi̱ ha gui japi ngue da̱ 'yørca̱hʉ ra̱ nho. Porque ya xpa̱ nzänn'Oja̱ tengu̱ ga̱ cohmʉ m'mɛfa.

—Romans 8:28


Ja ua ra̱ ʼdaʼyo cohi bi gomi̱ Oja̱ yø ja̱ʼi̱

New Testament in Otomi, Tenango (MX:otn:Otomi, Tenango)

copyright © 1975 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Otomi, Tenango
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Otomí, Tenango [otn], Mexico

Copyright Information

© 1975, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Otomi, Tenango


© 1975, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30