eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Àr 'ra'yo nkohi Jö har ñhöñhö maxei nto̱ngwi ár mahwifi har ha̱i m'onda ne har ñhömfo̱

Querétaro Otomi NT

Language: [otq]Otomi, QuerétaroOtomi, Querétaro
Title:Àr 'ra'yo nkohi Jö har ñhöñhö maxei nto̱ngwi ár mahwifi har ha̱i m'onda ne har ñhömfo̱Querétaro Otomi NT
Abbreviation:otqNTID: OTQTBL or otqNT
Copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLotqNT_html.zip
ePub 3otqNT.epub
Amazon Kindle EPUBotqNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleotq2009eb.zip
Plain text canon only chapter filesotqNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLotqNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLotqNT_vpl.zip
Browser Bible moduleotqNT_browserBible.zip
USFXotqNT_usfx.zip
USFMotqNT_usfm.zip
XeTeXotqNT_xetex.zip

New Testament in Otomi, Querétaro (MX:otq:Otomi, Querétaro)


Nuꞌahu̱, hyoñhu̱ mꞌe̱tꞌo hanja gi ꞌbu̱hu̱ xiñho hár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö neꞌö, ne njapꞌu̱ hö, hinda kꞌatꞌahu̱ gatho nöꞌö gi hoñhu̱.

—Matthew 6:33Jö xa bi mö ya meximha̱i, jange bi unga nöꞌö nꞌase̱ ár Tꞌu̱, ne njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱i, hinda mꞌe̱di, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

—John 3:16Di pöhu̱, nuꞌu̱ togo mö Jö, gatho nöꞌö te thogi fa̱tsꞌi di ꞌñepa ar ñho, gehyu̱ togo xi tsꞌofo ngu xi benga Jö.

—Romans 8:28


Àr 'ra'yo nkohi Jö har ñhöñhö maxei nto̱ngwi ár mahwifi har ha̱i m'onda ne har ñhömfo̱

New Testament in Otomi, Querétaro (MX:otq:Otomi, Querétaro)

copyright © 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Otomi, Querétaro
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Otomi, Querétaro
otq
Mexico

Copyright Information

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Otomi, Querétaro


© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30