eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Ted NT

Language: [ted]Krumen, TepoKrumen, Tepo
Title:Nyɩsʋa a =hapʋtitieTed NT
Abbreviation:tedNTID: TEDWBT or ted
Copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLted_html.zip
ePub 3ted.epub
Amazon Kindle EPUBted.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleted2018eb.zip
Plain text canon only chapter filested_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLted_word.zip

Krumen, Tepo: Nyɩsʋa a =hapʋtitie New Testament


Dɛ, ‑ɛ mɔ ye‑hɛdɛ, a blɛ ye ba ‑hie 'lu ‑wɔn lɛ 'ɛ nɩ ti, nɛ‑ mɔ Nyɩsʋa bɔ kɔɔ 'a mʋ win ke, kɔ, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ‑ye ɔ di 'a mʋ 'a nɩ ‑hʋhʋa‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'nɩ ‑nyi.

—Matthew 6:33'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa nʋɛ ‑tʋnahuin 'mʋ nɩ 'dɔ. Nɛ‑ nue, 'ɔ ‑ha 'a 'Yuu ‑do, ‑ɛ die nu, 'ɛ nɩ nahuon, 'bɔ kuo ꞊wlʋ ye, ɔ 'nɩ ꞊han 'wan, kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ 'muo 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.

—John 3:16Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nʋɛ Nyɩsʋa 'mʋ, kɔ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ da, 'ke bʋ nu 'a ‑kʋan, ‑a yie nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ dɛ, ‑ɛɛ 'o nyre, 'ke 'o ꞊nʋ ‑wɔn, Nyɩsʋa nye 'nɩ nu, ꞊hapʋdɛ 'ɛɛ 'le ꞊nɔ 'kwli 'mʋ ‑hɔn,

—Romans 8:28


Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Krumen, Tepo: Nyɩsʋa a =hapʋtitie New Testament

copyright © 2018 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Krumen, Tepo)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-12-01

Last updated 2020-12-01