eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

Whitesands NT

Language: [tnp]WhitesandsWhitesands
Title:Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən ViWhitesands NT
Abbreviation:TNPID: TNPWBT or tnp
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLtnp_html.zip
ePub 3tnp.epub
Amazon Kindle EPUBtnp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduletnp2014eb.zip
Plain text canon only chapter filestnp_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLtnp_vpl.zip
Browser Bible moduletnp_browserBible.zip
USFXtnp_usfx.zip
USFMtnp_usfm.zip
XeTeXtnp_xetex.zip

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu


“Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn.

—John 3:16


Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

The New Testament in the Whitesands language of Tanna Island, Vanuatu

Niutesteman long Nərak, lanwis blong Whitesands Tanna, Vanuatu

Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
℗ Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Whitesands
Translation by: Wycliffe Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2022-03-11