eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Kinh Thánh

Vietnamese Bible 1923

Language: [vie]Tiếng ViệtVietnamese
Title:Kinh ThánhVietnamese Bible 1923
Abbreviation:VIEID: VIE1934 or vie1934
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLvie1934_html.zip
ePub 3vie1934.epub
Amazon Kindle EPUBvie1934.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulevie1934eb.zip
Plain text canon only chapter filesvie1934_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLvie1934_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLvie1934_vpl.zip
Browser Bible modulevie1934_browserBible.zip
USFXvie1934_usfx.zip
USFMvie1934_usfm.zip
XeTeXvie1934_xetex.zip

The Holy Bible in the Vietnamese language (1923)


Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

—Genesis 1:1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

—Psalm 23:1Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

—Matthew 6:33Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

—John 3:16Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

—Romans 8:28


Kinh Thánh

The Holy Bible in the Vietnamese language (1923)

Public Domain
Language: Tiếng Việt (Vietnamese)
Translation by: William Cadman (1883-1948)
Contributor: Christian and Missionary Alliance

This free Bible is provided to you courtesy of eBible.org.
NT first published 1923, OT first published 1925. The New Testament permanently and irrevocably entered the Public Domain on January 1, 2019 due to copyright expiration. The Old Testament entered the Public Domain on January 1, 2021. It was probably already in the Public Domain due to failure to comply with formalities earlier.


2022-06-09

Last updated 2022-06-09