eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Habari Ngema

Mwani NT

Language: [wmw]MwaniMwani
Title:Habari NgemaMwani NT
Abbreviation:wmwNTID: WMWWBT or wmw
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLwmw_html.zip
ePub 3wmw.epub
Amazon Kindle EPUBwmw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulewmw2013eb.zip
Plain text canon only chapter fileswmw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLwmw_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLwmw_vpl.zip
Browser Bible modulewmw_browserBible.zip
USFXwmw_usfx.zip
USFMwmw_usfm.zip
XeTeXwmw_xetex.zip

New Testament in Mwani


Basi, sakulani kwanza ufalume wa Mwenyezimungu na shariya yake, nevyo vinu-vyo piya vikongeziwa kwenu.

—Matthew 6:33Kamana Mwenyezimungu kawapenda wanu mulumwengu javi: kawagabizi Mwanawe mmoja noyo tu basi, ipate kila mwenyé kumwamini asipoteye nfululu fala awe na mainsha a milele.

—John 3:16Ofwe tukwijiwa kuwa, ka wenye kumpenda Mwenyezimungu, piya vinu‑vi vikwenendera kuwema ka ware wetiwe watimize mpango wake.

—Romans 8:28


Habari Ngema

New Testament in Mwani

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mwani
Translation by: Wycliffe Bible Translators
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mwani


© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2016-06-30

Last updated 2016-06-30