eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

Assyrian Neo-Aramaic NT+Psalms

Language: [aii]ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐAssyrian Neo-Aramaic
Title:ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐAssyrian Neo-Aramaic NT+Psalms
Abbreviation:aiiID: AIIABT or aii
Copyright © 2014 Aramaic Bible Translation, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLaii_html.zip
ePub 3aii.epub
Amazon Kindle EPUBaii.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleaii2014eb.zip
Plain text canon only chapter filesaii_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLaii_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLaii_vpl.zip
Browser Bible moduleaii_browserBible.zip
USFXaii_usfx.zip
USFMaii_usfm.zip
XeTeXaii_xetex.zip

New Testament and Psalms in Assyrian


ܡܵܪܝܵܐ ܪܵܥܝܝܼ ܝܠܹܗ، ܠܹܐ ܚܵܣܪܹܢ.

—Psalm 23:1”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

—Matthew 6:33ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܘܼܚܸܒ ܠܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܕܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܠܒܪܘܿܢܹܗ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܕܟܠܔ ܡ̇ܢ ܕܗܲܡܸܢ ܒܝܼܹܗ ܠܵܐ ܛܵܠܹܩ، ܐܸܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܥܵܠܲܡ.

—John 3:16ܟܹܐ ܝܵܕܥܲܚ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܹܕ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܦܵܠܚܝܼ ܠܛܵܒ݂ܬܵ‌ܐ ܠܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ، ܠܐܵܢܝܼ ܕܓܘܼܒܝܵܝ ܠܹܗ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܕܝܼܹܗ،

—Romans 8:28


ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ

New Testament and Psalms in Assyrian

copyright © 2014 Aramaic Bible Translation, Inc.
Language: ܐܵܬ݂ܘܼܪܵܝܲܐ ܠܸܫܵܢܵܐ (Assyrian Neo-Aramaic)
Translation by: Aramaic Bible Translation, Inc.

Copyright Information

© 2014, Aramaic Bible Translation, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament and Pslams
in Assyrian


© 2014, Aramaic Bible Translation, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-08-06

Last updated 2014-08-06