eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Piibel Kõigile

Estonian Bible: Piibel Kõigile

Language: [ekk]EestiEestonian
Title:Piibel KõigileEstonian Bible: Piibel Kõigile
Abbreviation:PKPID: EKKPKP or ekkpkp
Copyright © 2023 Sihtasutus Piibel Kõigile
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLekkpkp_html.zip
ePub 3ekkpkp.epub
Amazon Kindle EPUBekkpkp.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleekkpkp2023eb.zip
Plain text canon only chapter filesekkpkp_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLekkpkp_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLekkpkp_vpl.zip
Browser Bible moduleekkpkp_browserBible.zip
USFXekkpkp_usfx.zip
USFMekkpkp_usfm.zip
XeTeXekkpkp_xetex.zip

The Holy Bible in Standard Estonian: Piibel Kõigile


Taotlege kõigepealt tema riiki ja õiget eluviisi ning teile antakse kõike.

—Matthew 6:33Sest Jumal armastas maailma nii väga, et andis oma ühe ja ainsa Poja, et igaüks, kes temasse usub, ei peaks surema, vaid tal oleks igavene elu.

—John 3:16Me teame, et Jumal tegutseb kõiges nende heaks, kes teda armastavad, keda ta on kutsunud oma plaanist osa saama.

—Romans 8:28


Piibel Kõigile

The Holy Bible in Standard Estonian: Piibel Kõigile

copyright © 2023 Sihtasutus Piibel Kõigile
Language: Eesti (Eestonian)
Contributor: Sihtasutus Piibel Kõigile

Ajakohane eestikeelne versioon, mis on Creative Commons BY-SA litsentsi kaudu kõigile vabalt kättesaadav.

Up-to-date Estonian language, made available freely to all through a Creative Commons BY-SA licence.

 

See versioon pakub hõlpsasti juurdepääsetavat tõlget, mida ei piira tavalised litsentsitasud ja autoriõigused.

This translation provides an easily-accessible translation that is not constrained by the usual issues of royalties and copyright permissions.

Paranduste korral palun meilida rebekahgallagherpoldaas@piibelkoigile.ee

In case of corrections, please email rebekahgallagherpoldaas@piibelkoigile.ee

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2023-04-10

Last updated 2023-04-10