eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™

Hausa Contemporary Bible

Language: [hau]HausaHausa
Title:Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™Hausa Contemporary Bible
Abbreviation:BSRKID: HAUBIB or hausa
Copyright © 2020 Biblica, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLhausa_html.zip
ePub 3hausa.epub
Amazon Kindle EPUBhausa.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulehausa2020eb.zip
Plain text canon only chapter fileshausa_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLhausa_vpl.zip
Browser Bible modulehausa_browserBible.zip
USFXhausa_usfx.zip
USFMhausa_usfm.zip
XeTeXhausa_xetex.zip

Hausa: Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™ (Bible) of Nigeria


A farko-farko, Allah ya halicci sama da ƙasa.

—Genesis 1:1Zabura ta Dawuda. Ubangiji ne yake kiwona, ba zan rasa kome ba,

—Psalm 23:1Da farko dai, ku nemi mulkin Allah da kuma adalcinsa, za a kuwa ba ku dukan waɗannan abubuwa.

—Matthew 6:33Gama Allah ya ƙaunaci duniya sosai har ya ba da wanda yake Ɗaya kuma Makaɗaicin Ɗansa domin duk wanda ya gaskata da shi kada yă hallaka sai dai yă sami rai madawwami.

—John 3:16Mun kuma san cewa a cikin dukan abubuwa Allah yana aikata alheri ga waɗanda suke ƙaunarsa, yana waɗanda aka kira bisa ga nufinsa.

—Romans 8:28


Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™

Hausa: Biblica® Buɗaɗɗen Littafi Mai Tsarki, Sabon Rai Don Kowa™ (Bible) of Nigeria

copyright © 2020 Biblica, Inc.
Language: Hausa
Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Yoruba Contemporary Bible™

Copyright © 2009, 2017 by Biblica, Inc.

Used with permission. All rights reserved worldwide.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

 You are free to:

 Under the following conditions:

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2021-11-15

Last updated 2021-11-15