eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bayịburu Ikwo

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible

Language: [iqw]IkwoIkwo
Title:Bayịburu IkwoIkwo: Bayịburu Ikwo Bible
Abbreviation:iqwID: IQWWBT or iqw
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLiqw_html.zip
ePub 3iqw.epub
Amazon Kindle EPUBiqw.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleiqw2014eb.zip
Plain text canon only chapter filesiqw_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLiqw_word.zip

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible


Lẹ mbụlembu; bẹ Nchileke meru igwe; bya emee mgboko.

—Genesis 1:1Egvu-ọma, Dévidi deru Ojejoje bụ iya eche mu; l'ọ bụ onye eche atụru. Ẹ t'o nwedu iphe ụko iya bya adụru mu.

—Psalm 23:1Ọphu buchia ya nụ bụ t'unu vuru ụzo chọjee ẹge unu e-me tẹ Nchileke bụru eze lẹ ndzụ unu; mee iphe bụ uche-obu iya. Ọo ya bụ; iphe ono l'ọ ha abụru iphe, Nchileke e-yekwaru iya unu eyekwaru.

—Matthew 6:33“Lẹ Nchileke yenukaru ndiphe obu; yetaberu iya ẹphe; k'ọphu ọ bụ Nwa lanụ, o nweru kpụu b'o woru nụ; k'ọphu onye wokwanuru onwiya ye Nwa iya ono l'ẹka ta aladu l'iyi; yo nwechiaru ndzụ gbururu jeye.

—John 3:16Ayi maru l'iphe bụ iphe, eme l'ẹhu ndu yeru Nchileke obu anọduje eme l'ẹge ọo-dụru ẹphe lẹ mma; mbụ ndu Nchileke kuru ẹge ọ tụberu.

—Romans 8:28


Bayịburu Ikwo

Ikwo: Bayịburu Ikwo Bible

copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Ikwo)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-18

Last updated 2020-11-18