eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

'Én-la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Jesucristo

San Jerónimo Tecóatl Mazatec NT

Language: [maa]Mazatec, San Jerónimo TecóatlMazatec, San Jerónimo Tecóatl
Title:'Én-la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ JesucristoSan Jerónimo Tecóatl Mazatec NT
Abbreviation:maaNTID: MAASJV or maaNT
Copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmaaNT_html.zip
ePub 3maaNT.epub
Amazon Kindle EPUBmaaNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemaa2013eb.zip
Plain text canon only chapter filesmaaNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmaaNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmaaNT_vpl.zip
Browser Bible modulemaaNT_browserBible.zip
USFXmaaNT_usfx.zip
USFMmaaNT_usfm.zip
XeTeXmaaNT_xetex.zip

New Testament in Mazatec, San Jerónimo Tecóatl Mazateco de S Jeronimo Tecoatl; maa (MX:maa:Mazatec, San Jerónimo Tecóatl)


Ítjòn ti̱nchátsjioò kjoa̱ ts'e̱ Nainá koni s'ín otíxoma ko̱ kjoa̱kixi̱‑la̱; ngats'iì tsojmì xi mochjeén‑nò tà tjoésòn‑nò.

—Matthew 6:33’Nainá 'ñó tsatoó kjòtsjakeè xi̱ta̱ i̱sò'nde nga kitsjaà Ki'ndí‑la̱ xi ta̱jngoò ma‑ne, mé‑ne ngats'iì xi̱ta̱ xi mokjeiín‑la̱ i̱t'aà ts'e̱, mìkiì chi̱ja; s'e̱é‑la̱ kjoa̱binachon ni̱ta̱ kjé‑ne.

—John 3:16Tíjiìn‑ná nga i̱t'aà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi tjòkeè beè Nainá, ngats'iì kjoa̱ xi mat'in, Nainá k'oa̱á s'ín síkjeén xi kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱. K'oa̱á s'ín síko̱ jñà xi̱ta̱ xi xó jè kiìchja̱‑la̱ koni s'ín mejèn‑la̱,

—Romans 8:28


'Én-la̱ Nainá xi kjoa̱ ts'e̱ Jesucristo

New Testament in Mazatec, San Jerónimo Tecóatl Mazateco de S Jeronimo Tecoatl; maa (MX:maa:Mazatec, San Jerónimo Tecóatl)

copyright © 2013 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mazatec, San Jerónimo Tecóatl
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mazateco, San Jerónimo Tecóatl [maa], Mexico

Copyright Information

© 2013,Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mazatec, San Jerónimo Tecóatl


© 2013,Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30