eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nuevo Testamento en mixteco

Atatláhuca Mixtec

Language: [mib]Mixtec, AtatláhucaMixtec, Atatláhuca
Title:Nuevo Testamento en mixtecoAtatláhuca Mixtec
Abbreviation:mibNTID: MIBWBT or mibNT
Copyright © 1973 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmibNT_html.zip
ePub 3mibNT.epub
Amazon Kindle EPUBmibNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemib1973eb.zip
Plain text canon only chapter filesmibNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmibNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmibNT_vpl.zip
Browser Bible modulemibNT_browserBible.zip
USFXmibNT_usfx.zip
USFMmibNT_usfm.zip
XeTeXmibNT_xetex.zip

New Testament in Mixtec, Atatláhuca (MX:mib:Mixtec, Atatláhuca)


Te sa suhva cánuú gá jeē cóndɨhvɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ jniñu jeē ndácu Yaā Dios nuū rō, jiín sɨ́quɨ̄ jeē sáha ró jniñu ndaā jeē nújnahan ni yā. Yūcuán na te sáha ya jeē nihín rō tāca jéē yáha.

—Matthew 6:33’Chi Yaā Dios yōhyo ni cundáhú ni yā ñayuu ñayɨ̄vɨ́. Jeē yúcuan ní tají yá Sēhe ya ni quiji, vēsú mañúhún‑ni ya iyó, návāha tāca ñáyuu jeē candíje i jeē jnáma ya i, ma jnahnú ndetū, chi sa suhva cotecu i nɨ́ɨ́ cáni andɨvɨ́.

—John 3:16Te jíní yō jeē tācá‑ni jeē quíji nuū ñáyuu manī jiín Yaā Dios, jeē váha chí jéē uhú, chi quéndōo vāha ga i nuū yā, sáha ya jiín táca jéē yúcuan. Chi cácuu i ñayuu jeē ní cana ya i ni quɨ̄vɨcoo i ndaha ya sɨquɨ̄ jeē súcuan ni tee ni yā nde jenahán.

—Romans 8:28


Nuevo Testamento en mixteco

New Testament in Mixtec, Atatláhuca (MX:mib:Mixtec, Atatláhuca)

copyright © 1973 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Atatláhuca
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Atatláhuca [mib], Mexico

Copyright Information

© 1973, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Atatláhuca


© 1973, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30