eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nuevo Testamento en mixteco de Ocotepec

Ocotepec Mixtec

Language: [mie]Mixtec, OcotepecMixtec, Ocotepec
Title:Nuevo Testamento en mixteco de OcotepecOcotepec Mixtec
Abbreviation:mieNTID: MIETBL or mieNT
Copyright © 1977 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmieNT_html.zip
ePub 3mieNT.epub
Amazon Kindle EPUBmieNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemie1977eb.zip
Plain text canon only chapter filesmieNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmieNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmieNT_vpl.zip
Browser Bible modulemieNT_browserBible.zip
USFXmieNT_usfx.zip
USFMmieNT_usfm.zip
XeTeXmieNT_xetex.zip

New Testament in Mixtec, Ocotepec (MX:mie:Mixtec, Ocotepec)


De sa cánuú cā jā cundihvī inī nū sīquī tiñu jā ndácu Yāā Dios nūū nū, jíín sīquī jā sāhá nú tiñu ndāā jā jétahān inī yā. Ñúcuán de sāhá yā jā nīhīn nū ndācá yáhá.

—Matthew 6:33Chi Yāā Dios nī ncundáhví ndasí inī yā nchivī ñayīví. De jā ñúcuán nī ntají yā Sēhe yā nī nquiji, vísō mátúhún-ni yā íyó, tácua ndācá nchivī jā cándíja ji jā scácu yā ji, mā tánū tāhvī ji chi sa cutecū ji níí cání andiví.

—John 3:16De jínī ō jā ndācá-ni jā quíji nūū nchivī jā mānī jíín Yāā Dios, jā váha á jā úhvī, chi quéndōo vāha cā ji nūū yā, sáhá yā jíín ndācá ñúcuán. Chi cúu ndá ji nchivī jā ní ncana yā ji nī nquīvi ji ndahá yā sīquī jā súcuán nī ncundaā inī yā jondē janahán.

—Romans 8:28


Nuevo Testamento en mixteco de Ocotepec

New Testament in Mixtec, Ocotepec (MX:mie:Mixtec, Ocotepec)

copyright © 1977 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Ocotepec
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Ocotepec [mie], Mexico

Copyright Information

© 1977, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Ocotepec


© 1977, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30