eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ Jesús

Tezoatlán Mixtec NT

Language: [mxb]Mixtec, TezoatlánMixtec, Tezoatlán
Title:Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ JesúsTezoatlán Mixtec NT
Abbreviation:mxbNTID: MXBMVR or mxbNT
Copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLmxbNT_html.zip
ePub 3mxbNT.epub
Amazon Kindle EPUBmxbNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulemxb2006eb.zip
Plain text canon only chapter filesmxbNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLmxbNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLmxbNT_vpl.zip
Browser Bible modulemxbNT_browserBible.zip
USFXmxbNT_usfx.zip
USFMmxbNT_usfm.zip
XeTeXmxbNT_xetex.zip

New Testament in Mixtec, Tezoatlán (MX:mxb:Mixtec, Tezoatlán)


Sa̱ꞌá ño̱ó dinñóꞌó ka̱ ndukú ndó ña̱ kañoꞌo ndó ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios, ta koo ini ndo̱ kee ndó ña̱ ndaa̱ kóni̱ na̱, ta kúú ndidaá ña̱ꞌa yóꞌo koo noo̱ ndo̱.

—Matthew 6:33’Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱. Diꞌa koni na̱ kataki chíchí ná.

—John 3:16Ta sa̱ náꞌá vá yó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kóni̱ yo̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ndidaá kúú vá ña̱ꞌa ndóꞌo yó ndúuan ña̱ va̱ꞌa kée mií Ndios, chi̱ ni̱ ka̱xi ñaá mií ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱kaa̱ ini mií ná koo.

—Romans 8:28


Tuti yó'o kúú to̱'on Ndios, ta xí'o ña kuendá sa'a̱ Jesús

New Testament in Mixtec, Tezoatlán (MX:mxb:Mixtec, Tezoatlán)

copyright © 2006 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Mixtec, Tezoatlán
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Mixteco, Tezoatlán [mxb], Mexico

Copyright Information

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.l

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Mixtec, Tezoatlán


© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30