eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chichewa Bible

Language: [nya]ChichewaChichewa
Title:Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa ChaleroChichewa Bible
Abbreviation:TCClID: NYABIB or nya
Copyright © 2016 Biblica, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnya_html.zip
ePub 3nya.epub
Amazon Kindle EPUBnya.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenya2016eb.zip
Plain text canon only chapter filesnya_readaloud.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnya_vpl.zip
Browser Bible modulenya_browserBible.zip
USFXnya_usfx.zip
USFMnya_usfm.zip
XeTeXnya_xetex.zip

Chichewa: Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero (Bible) of Malawi


Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi.

—Genesis 1:1Salimo la Davide. Yehova ndiye mʼbusa wanga, sindidzasowa kanthu.

—Psalm 23:1Koma muyambe mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake ndipo zinthu zonsezi zidzapatsidwa kwa inu.

—Matthew 6:33“Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi, kotero anapereka Mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira Iye asatayike koma akhale ndi moyo wosatha.

—John 3:16Ndipo ife tikudziwa kuti zinthu zonse zimathandizana kuwachitira ubwino amene amakonda Mulungu, amene anayitanidwa monga mwa cholinga chake.

—Romans 8:28


Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Chichewa: Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero (Bible) of Malawi

copyright © 2016 Biblica, Inc.
Language: Chichewa
Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Godʼs Word in Contemporary Chichewa™ 

Copyright © 2002, 2016 by Biblica, Inc. 

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

Used with permission. All rights reserved worldwide.

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

 You are free to:

 Under the following conditions:

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.


2021-11-15

Last updated 2021-11-15