eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bali -le 'fluba 'trɛ Zozi blamin pli Bali man 'e 'pee

Yaouré NT

Language: [yre]YaouréYaouré
Title:Bali -le 'fluba 'trɛ Zozi blamin pli Bali man 'e 'peeYaouré NT
Abbreviation:yreNTID: YREWBT or yreNT
Copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLyreNT_html.zip
ePub 3yreNT.epub
Amazon Kindle EPUByreNT.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleyre1999eb.zip
Plain text canon only chapter filesyreNT_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLyreNT_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLyreNT_vpl.zip
Browser Bible moduleyreNT_browserBible.zip
USFXyreNT_usfx.zip
USFMyreNT_usfm.zip
XeTeXyreNT_xetex.zip

New Testament in Yaouré


'Ka -wɛɛ 'e tɛdɛ 'nan, Bali 'e mingɔnnɛn -blɩ 'ka da, ɛn 'ka -wɛɛ "nyian 'nan, 'ka Bali ci 'sɔ wɩ dra. "Bɛ -sru -e Bali 'e fɛ pɛɛnɔn zɩɛ -a drɛ 'cɛɛ.

—Matthew 6:33-Yɛɛ cɩ 'nan Bali 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'yɩ "yi "bʋʋ "le "wɛan, 'e 'pɩ -tʋwli "nɔn -wee 'wɩ 'ji, 'nan -e min nɛn e yi -tɛra -a -pɩ zɩɛ -a da bɛ, -a san -nan 'e vɩlɛ 'e 'nyan dɩ, 'pian -e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, 'e drɛ -a san -le vɛ -a.

—John 3:16-Kaa -tɔa 'nan, 'wɩ pɛɛnɔn nɛn e bɔa Zozinɔn man bɛ, Bali -a dra -e 'e 'kɔn -wee 'wɩ "yi "a. Kɔɔ o Bali ye "yi, ɛn e o laabʋ "le zɩ e cɩ -a 'bɔ 'ci 'sɔ 'a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.

—Romans 8:28


Bali -le 'fluba 'trɛ Zozi blamin pli Bali man 'e 'pee

New Testament in Yaouré

copyright © 1999 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Yaouré
Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Yaouré


© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2014-04-30

Last updated 2014-04-30