2
Pahulu ayihega ku Kirisito naaho
E beene witu! Ikyanya nꞌgayiji mùyigiriza ubumbishwa bwa Rurema, ndâli kizi buleeza mwaꞌmagambo goꞌkubununiisa, kandi iri amagambo goꞌbwenge-bwenge. Ku yikyo kyanya twâli riiri kuguma, nꞌgahiga kwo hatagire agandi-gandi magambo go ngakizi mùyigiriza, gátali gaagalya ágali hiꞌgulu lya Yesu Kirisito naaho. Neꞌngingwe, nꞌgamùyigiriza ngiisi kwo akayitwa ku kibambo. Ku yikyo kyanya, nâli kolaga mu bukaholwe. Nanâli kizi juguma neꞌkyoba. Ikyanya nꞌgamùyigiriza Igambo lya Rurema, ndâli kizi gira mbu nimùyemeeze ku magambo goꞌbwenge bwani. Si nâli kizi mùyigiriza lyo, mu kuyerekana ubushobozi bwoꞌMutima Mweru. Kwokwo, lyoꞌbwemeere bwinyu buyimangira ku bushobozi bwa Rurema naaho. Si kutabe ku menge gaꞌbandu.
Ubwitegeereze bwa Rurema
Halikago, ikyanya tuli mu ba mu bakoli kaniri, lyoki lyo tuli mu yigiriza amagambo goꞌbwitegeereze. Si butali nga bwenge bwa kino kihugo, kandi iri nga bwenge bwaꞌbatwali baakyo. Mukuba, boohe, bakola mu mala lwoshi-lwoshi. Yago magambo go tuli mu deta, buli bwitegeereze bwa Rurema, bwo âli bishiri. Kundu kwokwo, ukulyokera ikyanya ikihugo kitâli zaazi bumbwa, âli mali gwanwa ashungika kwo mu kati kaabwo, mwo tugalongera ubulangashane. Yubwo bulangashane, mu batwaziri ikihugo, ndaaye kiri noꞌmuguma wabo úkabusobanukirwa. Báki busobanukirwe, nga batakayitira Nahano woꞌbulangashane ku kibambo. Biri nga kwo biyandisirwi kwokuno:
«Ibyaꞌbandu batazindi bona, batanazindi biyuvwa,
batanazindi bisalira kwo,
byebyo byo Rurema keera akagwanwa ateganulira ngiisi ábamúkuuziri.* 2.9 Hisaaya 64.4.»
10 Byo na byebyo, byo Rurema keera akatubishuulira, ku njira yoꞌMutima Mweru. Mukuba, Umutima Mweru guli mu gahiriza byoshi, kiri na íbiyifundereziizi mu kati ka Rurema. 11 Mu bandu, ngiisi byoꞌmundu ali mu tona, biri mu menyeekana naaho mu mutima gwage. Ndaanaye gundi úwangabimenya. Kwo na kwokwo, ndaaye úwangamenya byo Rurema atoniri, gútali Umutima gwage naaho. 12 Kwokwo, keera tukayakiira Umutima úgulyosiri imwage, gira tulongage ukusobanukirwa na ngiisi byo Rurema akatuheereza ku lukogo lwage. Si tutakayakiira umutima gwa mu kihugo.
13 Kwo na kwokwo, naꞌmagambo go tuli mu deta, tutakagayigirizibwa ku menge gaꞌbandu. Si tukagayigirizibwa noꞌMutima Mweru gwonyene! Neꞌkyanya tuli mu yigiriza amagambo gaagwo, tuli mu gayigiriza mu bandu bo gukola mwo. 14 Iri umundu angaba atali mwoꞌMutima gwa Rurema, atashobwiri ukuyakiira íbiri mu lyoka imwagwo. Biri mu ba nga buhwija imwage. Atanashobwiri ukusobanukirwa nabyo. Si Umutima Mweru naaho gwo gwangamúsobanulira byo. 15 Kuguma na yibyo, iri umundu angaba akola mwoꞌMutima Mweru, ali mu sobanukirwa na byoshi. Si yenyene, abandu batangasobanukirwa naye!
16 «Nyandi keera úkamenya inzaliro za Nahano?
Kandi iri, nyandi keera úkamúhanuula? 2.16 Hisaaya 40.13. »
Halikago twehe, tukoli ba mweꞌnzaliro za Kirisito.

*2:9 2.9 Hisaaya 64.4.

2:16 2.16 Hisaaya 40.13.