4
Indumwa za Kirisito zabonerwa
Mukwiriiri mukizi tubona kwo tuli bakozi ba Kirisito. Mutubone, na kwo twe tukasikirizibwa utumbishwa twa Rurema! Ikyanya abandu bali mu biikwa ku bwimangizi, bakwiriiri bakizi ba bemeera. Kwokwo, kundu mwangandwira ulubaaja, kitali kindu imwani! Ndanganabona kindu, kundu nangatwirwa ulubaaja naꞌbatwi beꞌmaaja beꞌkihugo. Kiri na nienyene, ndali mu yitwira ulubaaja! Mu mutima gwani, ndaabyo bihamba byo ndi mu yuvwa. Kundu kwokwo, yibyo bitayerekiini kwo ndahiiti buhube. Si Nahano naaho, ye wangandwira ulubaaja! Ku yukwo, mutalunguli twa ulubaaja lwoꞌmundu yeshi. Si mukizi lindira, halinde ku lusiku lwo Nahano agayija kwo. Mukuba, ngiisi íbiki bishirwi mu kihulu, agabitanguulira. Anabishuule na ngiisi byaꞌbandu bashungisiri mu mitima yabo. Ku lwolwo lusiku, iri abandu bangaba bakwaniini ukuhuuzibwa, lyo Rurema agabahuuza.
E beene witu! Yaga magambo go njuba mu mùbwira, nagayitwira kwoꞌmugani, twe na Hapoolo, gira lyo mulonga ukusobanukirwa na guno mugani: «Ngiisi íbiyandisirwi mu Mandiko Meeru, mutakizi bibambala!» Ku yukwo, hataki girage umundu mu kati kiinyu úgakizi yikangaata kwo ali mundu wa kirage, iri anagayiriza ugundi. Aaho! Nyandi úkakugira kwo we kuliiri abandi? Na biki byo uhiitagi, byo Rurema atakakuheereza? Na bwo ubihaabirwi, kituma kiki uki gweti ugabiyihayira kwo nga utakabihaabwa?
Bikoli bonesiri kwo keera mukalonga byoshi íbimùgooziri! Keera mwanagala! Munakola baami! Mbu na twehe, tutali mu bwami bwinyu! Yehee! Nangaloziizi kwo mwangabiiri baami nirizina, gira lyo tukalonge ukutwala kuguma! Twehe twe ndumwa, ngoli bwini kwo Rurema akatubiika ku mbeka, nga ábali mu gendi yitirwa imbere lyaꞌbandu! Tuli mu loleerwa na booshi mu kihugo, kiri naꞌbaganda booshi.
10 Kwokwo, tuli nga bahwija hiꞌgulu lya Kirisito. Mbu na mwehe, mwe muli bitegeereza mu kati kaage! Twehe, twe tukola mu bukaholwe. Mbu na mwehe, mwe banabushobozi! Twehe, twe tukola mu gayirizibwa. Na mwehe, mwe mukolaga banalushaagwa! 11 Halinde ku kino kihe, tuki genderiiri ukushalika! Tunaki nyotiirwi! Tunaki yambiiti ubusanganira! Tunakiri mu tumikirwa. Tunabuziri ishumbi. 12 Tuli mu yitubanula mu kukizi yikolera twenyene. Ikyanya abandu bali mu tudaaka, tuli mu bagashaanira. Neꞌkyanya bali mu tulibuza, tuli mu gooyera. 13 Neꞌkyanya bali mu tudetera buligo, tuli mu bashuvya mu kati koꞌbutuudu. Halinde buno, tukiri mu bonwa ngiꞌdavwangira lya mu kihugo, nga niꞌshingwe lyamwo.
14 Yaga magambo gooshi, íbyatuma namùyandikira go, kutali hiꞌgulu lyoꞌkumùbonia ishoni. Si ndoziizi ukumùhanuula, mwe baana baani bakundwa! 15 Ee! Kundu mwangaba naꞌbandu bihumbi ikumi boꞌkukizi mùlera mu kati ka Kirisito, haliko muli na yisho muguma naaho, anali ye niehe. Mukuba, ikyanya nꞌgamùmenyeesa Imyazi Miija, lyo nꞌgaba yisho mu kati ka Kirisito Yesu.
16 Aaho! Namùyinginga, mukizi nyigira kwoꞌmugani! 17 Byebyo, byo bikatuma nꞌgamùtumira Timoteyo, umwana wani mukundwa, anali mwemeera mu kati ka Nahano. Nâli loziizi akizi mùkengeeza ngiisi byo ngulikiiri mu kati ka Yesu Kirisito. Binali byo ndi mu genda ngayigiriza abandu ba mu mashengero gooshi.
18 Baguma biinyu bakola mu yiheemya, mbu ndagaki yija iyo munda imwinyu. 19 Kundu kwokwo, ngayija yo duba, iri Nahano angalooza. Neꞌri abandu bangaba bagweti bagayiheemya, lyo ngayibonera ubushobozi bwabo. Ndagalola naaho ku magambo go bali mu pupiriza kwo. 20 Mukuba, ubwami bwa Rurema, butayimangiiri ku magambo mamaata. Si buyimangiiri ku bushobozi bwage! 21 Kwokwo, bikagi byo muloziizi? Ka nimùyijire neꞌngoni? Kandi iri nimùyijire mu kati koꞌrukundo, na mu kati koꞌbutuudu?