6
Mutakizi legana imbere lyaꞌbapagaani
Iri muguma winyu angaba ali mu hambanwa noꞌwabo, ka bimúkwiriiri atwale ulubaaja mu bapagaani, mbu bamútwire lwo? Ka atangaleka abaabo Bakirisito babe bo bagaalutwa? Ka mutayiji kwaꞌbandu ba Rurema, bo bâye twe imaaja za íbiri mu kihugo? Aaho! Bwo biryagagi kwokwo, kituma kiki mukiri mu yabirwa ukutwa imaaja zaꞌmagambo goꞌbusha-busha? Ka mutayiji kwo twe tugaatwa kiri neꞌmaaja zaꞌbaganda? Aaho! Ka itali yo haahe, kwo twangakizi twa neꞌmaaja za íbiri mu kihugo! Ku yukwo, ikyanya mugakizi hambanwa ku bya mu kihugo, mutakwiriiri ukutwala imaaja ziinyu mu batayijikiini mwiꞌshengero. Nadeta kwokwo, hiꞌgulu lyoꞌkumùteeza ishoni. Ka byangaziga kwo mu kati kiinyu, mutali kiri noꞌmundu muguma woꞌbwitegeereze úwangakizi hambuula abaabo? Si mwehe, Umukirisito muguma ali mu gendi lega uwabo Mukirisito, kunali imbere lyaꞌbapagaani!
Yukwo kulegana kwinyu, ehee! Kwonyene, kuyerekiini kwo keera mwayabirwa lwoshi! Ho mwangakizi legana kwokwo, ka mutangayemeera ukuhubirwa, kandi iri ukulyalyanibwa? Si mwehe, mukiri mu hubirana, noꞌkukizi lyalyanania. Munali mu beene winyu Bakirisito!
Ka mutayiji kwo banangora-mabi batâye fine mu bwami bwa Rurema? Mutakizi ki yiteba! Si ndaaye munabihigo úgaafina mu yubwo bwami bwa Rurema, kandi iri mwikumbi weꞌmigisi, kandi iri bashule, kandi iri boꞌkugirirana kweꞌbikoleere boonyene kwa boonyene. Baba bashosi ku baabo bashosi, kandi iri abakazi ku baabo bakazi. 10 Ndaanabo bazimba ábagabufina mwo, kandi iri bazizi beꞌbindu, kandi iri balalwe, kandi iri bagambani, kandi iri ingunge. 11 Mwene yibyo, baguma biinyu nabo bâli kizi bigira. Halikago buno, keera bakabishukwa. Munakola bataluule ba Rurema. Munakoli kwaniini imbere lyage mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito, na mu kati koꞌMutima gwa Rurema witu.
Tutwikire ku bushule
12 Ngeeka muguma winyu angadeta: «Niehe, mbangwirwi ku byoshi!» Ee! Biri kwokwo! Kundu kwokwo, bitalyagagi byoshi íbyangatugenduukira! Na kundu mbangwirwi ku byoshi, haliko, ndangayemeera kwo hagire kindu íkigangira mbe muja wakyo. 13 Ugundi, ti: «Ibyokulya, bikagirwa hiꞌgulu liꞌbunda! Niꞌbunda, likagirwa hiꞌgulu lyeꞌbyokulya.» Kundu kwokwo, yibyo byombi, Rurema agaki bishereeza. Kwokwo, naꞌmagala giitu kwakundi, gatakagirwa hiꞌgulu lyoꞌbushule. Si gakagirwa hiꞌgulu lyoꞌkukizi kolera Nahano. Ee! Nahano ali mu gahahalira. 14 Rurema, keera akakoleesa ubushobozi bwage mu kuzuula Nahano. Kwokwo, na nyiitu, âye tuzuule.
15 Ka mutayiji kwaꞌmagala giitu biryagagi birumbu byaꞌmagala ga Kirisito? Aaho! Ka nangatwala ibirumbu byaꞌmagala gaage imwoꞌmushule, mbu naye bigendi ba birumbu byage? Nanga! 16 Ka mutayiji kwo ngiisi úli mu genda agashuleha, ali mu ba akola magala maguma noꞌyo mushule wage? Mukuba, biyandisirwi kwokuno: «Yabo bombi, bagaaba bakola magala maguma.* 6.16 Ndondeko 2.24. » 17 Kwokwo, umundu, ikyanya ali mu yinywaniisa na Nahano, iri bakoli tuliinwi ku byoꞌmutima.
18 Ku yukwo, mukizi yiyeka lwoshi noꞌbushule! Ngiisi bindi byaha byaꞌbandu bali mu gira, bali mu bigirira inyuma lyaꞌmagala gaabo. Si ngiisi úli mu shuleha, yehe ali mu ba keera ahubira amagala gaage! 19 Ka mutayiji kwaꞌmagala giinyu, iri nyumba yoꞌMutima Mweru? Ee! Rurema keera akamùheereza gwo, gunakoli mùtuuziri mwo. Kwokwo, mutakiri bandu ba ha lwinyu mwenyene! 20 Si keera mukagulwa ku kishingo kikayu! Ku yukwo, mukizi koleesa amagala giinyu ku njira yo Rurema agakizi yivugwa mwo.

*6:16 6.16 Ndondeko 2.24.