11
Kwokwo, mukizi nyigira kwoꞌmugani, nga kwo naani ndi mu guyigira ku Kirisito.
Ngiisi kwaꞌbakazi bagakizi huuna Rurema
Ngweti ngamùhuuza, bwo mukiri mu ngengeera mu kati ka byoshi. Kwokwo, ikyanya nꞌgahaabwa amigirizo, na niinyu, nanayiji mùyigiriza go. Halinde buno, muki gakulikiiri bwija. Na buno, ndoziizi mumenye kwo Kirisito yiꞌtwe lya ngiisi mushosi. Na ngiisi mushosi, yiꞌtwe lya mukaage. Na Rurema, yiꞌtwe lya Kirisito. Ku yukwo, iri umushosi angabwikira itwe ku kyanya ali mu huuna Rurema, kandi iri ku kyanya ali mu tanga ubuleevi, iri keera ateeza Kirisito ishoni. Noꞌmukazi naye, iri angahuuna Rurema, kandi iri kutanga ubuleevi, buzira kubwikira itwe lyage, iri naye keera ateeza yiba ishoni, anabaagage nga mukazi úbezirwi akahala. Ee! Iri umukazi atangabwika itwe lyage, akwiriiri akunguulwe akahala! Na bwoꞌmukazi, ukubegwa akahala kuteeziri ishoni, kyo kitumiri akwiriiri akizi bwikira itwe lyage.
Haliko umushosi, yehe atakwiriiri ukukizi libwikira, bwo ye riiri neꞌnjusho ya Rurema. Ye nali mwoꞌbulangashane bwage. Si umukazi, yehe ali mu boneka mwoꞌbulangashane bwa yiba! Ikyanya Rurema akabumba umushosi, atakamúlyosa mu mukazi. Si umukazi, ye kalyosibwa mu mushosi. Na kwakundi, umushosi atakabumbwa hiꞌgulu lyoꞌmukazi. Si umukazi, ye kabumbwa hiꞌgulu lyoꞌmushosi. 10 Kyo kitumiri umukazi akwiriiri akizi bwikira itwe lyage, kibe kyereso kwo ali mwiꞌdako lya yiba. Akizi libwikira, na bwaꞌbaganda bamúbwini.
11 Na kwakundi, mu kati ka Nahano, umukazi ali mu yihega ku mushosi. Noꞌmushosi naye, ali mu yihega ku mukazi. 12 Mukuba, nga kwoꞌmukazi akalyosibwa mu mushosi, kwo na kwokwo noꞌmushosi naye ali mu butwa noꞌmukazi. Na byoshi biri mu lyoka imwa Rurema.
13 Mutwagage uluhango mwenyene, iri umukazi akwaniini ukukizi huuna Rurema, atanabwikiiri itwe lyage. 14 Kiri noꞌmushosi naye, ukukulikirana nga kwo akabumbwa, biteeziri ishoni ukukizi hindiza umushaku. 15 Si ku mukazi, ukuhindiza umushaku, bwo bulangashane bwage! Mukuba, akahaabwa umushaku hiꞌgulu lyoꞌkukizi bwikira itwe lyage. 16 Neꞌri umundu angalooza ukuhaliira ku yiri igambo, akwiriiri amenye kwo ndaagwo gundi mugeeza gwo tuhiiti. Kiri na mu mashengero gooshi ga Rurema, ndaagwo gundi mugeeza úguli ho.
Amahano hiꞌgulu lyaꞌkashasha ka Nahano
(Mataayo 26.26-29; Mariko 14.22-25; Luka 22.15-20)
17 Na buno, ngola ngamùbiikira uluhango hiꞌgulu lyeꞌmihumaanano yinyu. Si hiꞌgulu lyayo, ndaakyo kindu kyo nangamùhuugiza kwo. Si imihumaanano yinyu, ho yangamùtabiiri, ye kola mu mùshereeza! 18 Ubwa mbere, nꞌgayuvwa kweꞌkyanya muli mu kuumana mwiꞌshengero, muli mu yihandulana kwo. Nanayemeera kwo byangaba kwokwo. 19 Emwe! Yukwo kuyihandulana kwo, ku luhande luguma, kukwiriiri kumùbe mwo, gira hayerekane ku bweranyange ngiisi ábakwaniini mu kati kiinyu!
20 Ikyanya muli mu kuumana, bitakiri byokulya byaꞌkashasha ka Nahano, byo muli mu lya. 21 Mukuba, ikyanya muli mu birya, mutali mu lindirana. Si ngiisi muguma winyu ali mu lunguula agaalya ibyeꞌmwage yenyene! Kinatume baguma biinyu bali mu taaha bashalisiri. Naꞌbandi, banataahe bakoli lalusiri. 22 Aaho! Ka mutahiiti inyumba zo mwangakizi liira mwo, noꞌkunywera mwo? Si baguma biinyu, ikyanya batahiiti byo bagaalya, muli mu babonia ishoni, iri munakizi gayiriza niꞌshengero lya Rurema! Ndetage kuti? Ka nangamùhuuza ku byo muli mu gira? Nanga! Bitangaziga!
23 Amigirizo go nꞌgahaabwa na Nahano, go na gaago niinyu, nꞌgamùyigiriza: Mu bulya bushigi bwo Nahamwitu Yesu akatangwa mu bagoma baage, akayabiira umukate. 24 Neꞌri akaba keera atanga kongwa imwa Rurema, anagukoojola. Anadeta: «Yugu, galyagagi magala gaani ágagatangwa hiꞌgulu liinyu. Mukizi gira kwoku, hiꞌgulu lyoꞌkungengeera!» 25 Kwo na kwokwo, iri bakaba keera bayusa ukusheega, anayabiira noꞌrusoozo. Anadeta: «Luno rusoozo, lulyagagi lweꞌkihango kihyahya. Rurema agakikwiza mu kuyona umuko gwani hiꞌgulu liinyu. Ngiisi kyanya mugakizi nywa íbiri mwo, mukizi gira kwoku hiꞌgulu lyoꞌkungengeera!» 26 Kwokwo, ngiisi kyanya mugakizi lya umukate, munanywe na ku rusoozo, lyo mugaaba mwamenyeesa ngiisi kwo Nahano akafwa, halinde ukuhisa ku kyanya agayija kwo.
27 Kwokwo, iri umundu agaalya ku mukate gwa Nahano, kandi iri anywa ku rusoozo lwage ku njira ítakwaniini, agaaba keera ahubira amagala ga Nahano, noꞌmuko gwage. 28 Ngiisi mundu, akwiriiri atee yibuliriza bwija, abuli lya ku mukate, noꞌkunywera ku rusoozo. 29 Mukuba, iri umundu angaba ali mu lya noꞌkunywa, anabe atanasobanukiirwi kwo biri byaꞌmagala ga Nahano, iri ayikululira ikihano yenyene. 30 Kyo kitumiri mu kati kiinyu, abandu bingi bakola mu jeejera, banakoli lwaziri. Naꞌbandi keera bakafwa!
31 Haliko, iri twangagwanwa twayibuliriza twenyene, lyoki Rurema atangaki tuhana. 32 Na kwakundi, ikyanya Nahano ali mu tuhana, kuli mu ba naaho hiꞌgulu lyoꞌkutukengula. Kwokwo, ikyanya abandu beꞌkihugo bagayiji hanwa, tutayiji kengeera twahanirwa kuguma.
33 E beene witu! Ikyanya mugakizi kuumana hiꞌgulu lyoꞌkushangiira ibyokulya, mukizi lindirana. 34 Neꞌri hangaba hali umundu úkoli shalisiri, akwiriiri atee lya imwage. Kwokwo, lyoꞌkukuumana kwinyu kutayiji tuma mugaahanwa.
Amagambo ágasigiiri, ngayiji mùshuvya, mango nayija iyo munda imwinyu.