13
Tukizi kundana
Hali ikyanya nangakizi deta ku ndeto zaꞌbandu, na ku zaꞌbaganda. Haliko, iri nangaba mbuziri urukundo, ngaaba noꞌlubi nga lwa ngengere, kandi iri lweꞌbinjanja íbiri mu jalala! Hali neꞌkyanya nangaba neꞌkigabi kyoꞌkukizi tanga ubuleevi. Na mbe noꞌbumenyi bwoshi, halinde na nzobanukirwe na ngiisi bumbishwa. Na mbe noꞌbwemeere bwo nangabungiisa kiri na mweꞌmigazi. Haliko, iri nangaba mbuziri urukundo, ndali kindu! Hali neꞌkyanya nangatanga ibindu byani byoshi imwaꞌbakeni, na ndange kiri naꞌmagala gaani goonyene mbu gasingooke. Haliko, iri nangaba mbuziri urukundo, iri ndaabyo nayunguka!
Uwo rukundo, ali mu yigendererana. Anali mu girirana bwija. Atali mu gwatwa noꞌluugi. Atanali mu yihaya. Atanali mu yikangaata. Uwo rukundo, ali mu shaagana. Si atali mu yikundirira. Atanali mu yagalwa duba. Atanali mu biikirana umujina. Atali mu siimira amabi, si ali mu shambaalira ibyoꞌkuli. Ali mu gooyera mu kati ka byoshi. Anali mu yemeerana mu kati ka byoshi. Ali mu langalirana mu kati ka byoshi. Anali mu yihangaana mu kati ka byoshi.
Urukundo, lutâye here! Si ukutanga ubuleevi, kwoki kwâye ki here. Noꞌkudeta ku zindi-zindi ndeto, nakwo kwâye ki here. Noꞌbumenyi, nabwo bwâye ki here. Mukuba, byo tuyiji buno, biri bya miharwa naaho. Neꞌbyo tuli mu tangirwa kwoꞌbuleevi, nabyo biri bya miharwa. 10 Si ikyanya íbitungiini bigayija, lyo íbitatungiini bigaahera.
11 Ikyanya nâli ki riiri mwana mwanuke, nâli kizi deta nga mwanuke. Neꞌnzaliro zaani, zâli ki riiri zaꞌkaanuke. Na kundu nâli kizi tona nga mwanuke, haliko ikyanya nꞌgaba ngola mushosi, yibyo byoshi byaꞌkaanuke nanabijanda. 12 Buno tukiri mu bona ngoꞌmundu woꞌkuyiringuuza mu kilolero. Haliko ha nyuma, twâye bone masu ku gandi! Buno byo nyiji, bikiri bya miharwa naaho. Haliko ha nyuma, ngaamenya byoshi, nga kwo Rurema anyiji lwoshi.
13 Kwokwo, halyagagi amagambo gashatu ágagayama ho: ubwemeere, noꞌmulangaaliro, noꞌrukundo. Haliko írikuliiri yago gaabo, urukundo.