15
Akasiisa koꞌkuzuuka kwa Kirisito
E beene witu! Keera nꞌgamùyigiriza hiꞌgulu lyeꞌMyazi Miija, mwanagiyakiira. Yo munakoli sikamiri mwo. Kwokwo buno, ndoziizi ukumùkengeeza yo. Neꞌri mwangakizi gikania, ukukulikirana na ngiisi kwo nꞌgamùyigiriza yo, igamùkiza. Buzira kwokwo, ukugiyemeera kwinyu, kugaaba kwa busha.
Amigirizo mahamu go nꞌgahaabwa, go na gaago niinyu nꞌgayiji mùyigiriza, kwo Kirisito akafwa hiꞌgulu lyoꞌkushaaza ibyaha biitu, ukukulikirana na íbiyandisirwi mu Mandiko Meeru. Anaziikwa. Halikago, ku lusiku úlugira izishatu, anazuuka. Bikaba nga kwo biyandisirwi mu Mandiko Meeru. Anatee hulukira ku Keefa. Abuli hulukira na ku ndumwa zooshi kwo zâli riiri ikumi na zibiri. Ha nyuma, anahulukira na ku bandi beene witu kinaliguma, banâli tambusiri magana gataanu. Mu kati kaabo, abingi bakiri ho. Haliko, abandi keera bakafwa. Ha nyuma, anahulukira na ku Yakobo. Abuli hulukira na ku zindi ndumwa zooshi.
Neꞌri hakazinda, naani anambulukira kwo. Nanaba nga úkabutwa ku kyanya íkitali nga kyo. Mukuba, mu kati keꞌndumwa zooshi, nie toohiri. Ndanakwiriiri kiri noꞌkudetwa kwo ndi mu kati kaazo. Mukuba, nâli kizi libuza ishengero lya Rurema.
10 Halikago, Rurema anambonera ulukogo, kyanatuma ngaaba nga kwokuno ndi. Noꞌlukogo lwo akambonera, lutakafwa ubusha. Mukuba, nie ndi mu yitubanula mu kukolera Rurema, ukuhima izindi ndumwa zooshi. Kundu kwokwo, ndâli nienyene nie wâli kizi kola. Si Rurema ye wâli kizi ngashaanira mu kukola. 11 Gaago migirizo, go tuli mu yigiriza, ímba niehe, kandi iri yizo zindi ndumwa. Go na gaago, go mukanayemeera.
Nyiitu tugazuuka mu bafwiri
12 Bwo tuli mu yigiriza kwo Kirisito keera akazuuka mu bafwiri, kutagi baguma biinyu bakiri mu deta kwo abafwiri batagazuuka? 13 Nga kwangabiiri kwo abafwiri batagazuuka, iri kiri Kirisito naye atakazuuka. 14 Neꞌri Kirisito angabiiri atakazuuka, kiri noꞌkuyigiriza kwitu hiꞌgulu lyage, kulyagagi kwa busha. Kiri noꞌkumúyemeera kwinyu, nakwo kwangabiiri kwa busha! 15 Na kwakundi, twangabonesiri kwo tuli mu tanga ubumasi bweꞌbibeesha hiꞌgulu lya Rurema. Mukuba, tuli mu deta kwo keera akazuula Kirisito mu bafwiri. Haliko iri kwangabiiri kwo abafwiri batagazuuka, iri Kirisito naye, Rurema atakamúzuula. 16 Ee! Nga kwangabiiri kwo abafwiri batagazuuka, iri Kirisito naye atakazuuka. 17 Neꞌri Kirisito angaba atakazuuka, iri yukwo kumúyemeera kwinyu kuli kwa busha. Nga munaki terekiiri mu byaha biinyu. 18 Kiri na booshi ábakoli gwejiiri mu lufu mu kati ka Kirisito, nga nabo bateresiri lwoshi. 19 Nga twangalangaliiri Kirisito ku bya mu burambe bwitu hano mu kihugo naaho, nga bangatuboniiri indengeerwa ukuhima abandi booshi!
20 Halikago, ku kasiisa Kirisito keera akazuuka mu bafwiri. Ee! Mu booshi ábagwejiiri mu lufu, ye katangi tee zuuka. 21 Mukuba, nga kwoꞌlufu lukaleetwa noꞌmundu muguma, kwo na kwokwo noꞌkuzuuka kwa abafwiri nakwo kukaleetwa noꞌgundi mundu muguma. 22 Nga kwo Hadamu ye tumiri abandu booshi bali mu fwa, kwo na kwokwo Kirisito naye ye tumiragi abandu booshi bagaaba bali bagumaana. 23 Ngiisi muguma ali neꞌkyanya kyage kyoꞌkuzuuka. Mukuba, Kirisito ye katangi zuuka. Neꞌkyanya agashubi yija, abandu baage nabo bakabuli zuuka. 24 Yibyo, bigakoleka ku lusiku lweꞌmberuuka. Haaho, Kirisito agashereeza abatwali booshi, naꞌbanabushobozi booshi, naꞌbanamisi booshi. Akabuli sikiiriza Yishe Rurema ubwami. 25 Bikwiriiri Kirisito agenderere ukukizi twala, halinde ukuhisa ku kyanya Rurema agabiika abagoma baage booshi mwiꞌdako lyaꞌmagulu gaage. 26 Noꞌmugoma úgazindi shereezibwa, ye Narufu. 27 Mukuba, «Rurema akabiika byoshi mwiꞌdako lyaꞌmagulu gaage.* 15.27 Zaburi 8.6. » Kundu biyandisirwi kwo byoshi bikabiikwa mwiꞌdako lya Kirisito, halikago bibonekeriiri kwo Rurema yenyene atali mwiꞌdako lyage. Mukuba, Rurema yenyene ye kabiika byoshi mwiꞌdako lya Kirisito. 28 Neꞌkyanya Rurema agaaba keera abibiika mwiꞌdako lyoꞌMwana wage, lyoꞌyo Mwana naye agayibiika mwiꞌdako lya Rurema, gira lyo Rurema aba ye gatwala lwoshi, hiꞌgulu lya byoshi.
29 Aaho! Nga kwangabiiri kwaꞌbafwiri batagazuuka, kutagi kwo bigaaba imwa ábali mu batiizibwa hiꞌgulu lyabo? Na kituma kiki abandu bakiri mu batiizibwa hiꞌgulu lya abafwiri? 30 Kiri na twenyene, kituma kikagi twangaki zeera ho twangasiga amatwe giitu? 31 E beene witu! Mumenye bwija kwo ndi mu zeera ho nangasiga itwe lyani. Yibi biri ukuli, nga kwo biri byoꞌkuli kwo nimùshambaliiri mu kati ka Nahamwitu Yesu Kirisito. 32 Kiri neꞌkyanya nꞌgalwa na zirya nyamiishwa ndangi mu kaaya keꞌHefeso, bikagi byo nangaki yungusiri, íngilwe nazo hiꞌgulu lyeꞌbya hano mu kihugo naaho?
Nga kwangabiiri kwo abafwiri batagazuuka,
«Tukizi lya, iri tunanywa!
Si kusheezi tugaafwa! 15.32 Hisaaya 22.13. »
33 Mutakizi ki haburwa! «Abandu biija, ikyanya bali mu komeerana naꞌbabi, lyo bali mu sherebera.» 34 Kwokwo, mukebukwe nga kwo bimùkwiriiri. Munatwikire ku byaha! Mukuba, mu kati kiinyu, mukiri bandu baguma ábatayiji Rurema. Na íbitumiri nadetaga kwoku, hiꞌgulu lyoꞌkumùbonia ishoni.
Ngiisi kwaꞌmagala giitu gagaaba mu kuzuuka
35 Ngeeka mundu muguma angabuuza: «Ikyanya abafwiri bagazuuka, kugaaba kuti? Baganazuuka naꞌmagala maki?» 36 Yibyo bibuuzo, biri bya buhwija! Si imbuto zo muli mu byala zitangazuuka, zítazi ba nga zafwa! 37 Na kwakundi, tutali mu byala imbuto ízikoli meziri. Si tuli mu byala indete, ziba za ngano, kandi iri za zindi mbuto. 38 Na ha nyuma, Rurema anaziyambike kwaꞌmagala nga kwo ali mu shungika. Na ngiisi mbuto, ali mu giyambika gaayo-gaayo magala.
39 Iminyofu kwo iri yoshi, itali yo miguma. Iminyofu yaꞌbandu, iri kwayo. Na yeꞌnyamiishwa, iri kwayo. Na yoꞌtunyuni, iri kwayo. Na yeꞌfwi, iri kwayo.
40 Na kwakundi, íbiri kwiꞌgulu bihiiti agaabyo magala. Na íbiri hano mu kihugo, nabyo bihiiti agaabyo magala kwakundi. Amagala geꞌbiri kwiꞌgulu, gahiiti ubwago bulangashane. Naꞌmagala geꞌbiri mu kihugo, nago gahiiti ubwago. 41 Hali ubulangashane bwiꞌzuuba. Hali na bwoꞌmwezi. Hali na bweꞌndonde. Na ngiisi ndonde, nayo ihiitagi ubwayo-bwayo bulangashane.
42 Kwokwo, kwo bigaaba na mu kuzuuka kwa abafwiri. Ikyanya amagala gali mu ziikwa, gali mu ba ga kushereera. Si mu kuzuulwa, gâye be ga kulama! 43 Mu kuziikwa, gali mu ba ga kunenuukwa. Si mu kuzuulwa, gâye be noꞌbulangashane! Mu kuziikwa, gali mu ba mu bukaholwe. Si mu kuzuulwa, gâye be noꞌbukalage. 44 Mu kuziikwa, gali mu ba gakiri magala ga hano mu kihugo. Si mu kuzuulwa, gâye be gakola geꞌbyoꞌmutima!
Halyagagi amagala ga mu kihugo. Hali na geꞌbyoꞌmutima. 45 Biri nga kwo biyandisirwi kwokuno: «Umundu wa mbere Hadamu, akaba kiremwa kigumaana. 15.45 Ndondeko 2.7. » Halikago «Hadamu muzinda»§ 15.45 Hadamu muzinda Yesu Kirisito. yehe akaba mutima, ye nali mu haana ubugumaana. 46 Kwokwo, ibyoꞌmutima bitali byo bikatangi ba ho. Si ibya mu kihugo, byo bikatangi ba ho. Yibyo byoꞌmutima, nabyo byabuli ba ho. 47 Uyo mundu wa mbere, akalyosibwa mu luvu. Si uwa kabiri, yehe akalyoka mwiꞌgulu! 48 Kwokwo, booshi aba mu kihugo, bali nga Hadamu, bwo akalyosibwa mu luvu. Si ngiisi aba mwiꞌgulu, boohe, bali nga Kirisito, bwo akalyoka mwiꞌgulu. 49 Nga kwoku tuki shushiini na Hadamu, bwo akalyoka mu luvu, kwokwo twâye ki shushaane na Kirisito, bwo akalyoka mwiꞌgulu.
50 E beene witu! Namùbwira ku bweranyange kwo ngiisi íbiri neꞌminyofu noꞌmuko, bitangaziga kwo biyingire mu bwami bwa Rurema. Mukuba, ibyo kushereera, bitangaziga kwo bikizi yama ho.
51 Yuvwagwi! Ngola ngamùmenyeesa íbishubi bishamiri. Tutali tweshi kwo tugagwejera mu lufu. Si baguma biitu bagayami hindulwa 52 ku hyanya hiniini. Bigaaba nga kugohya, ku kyanya ikibuga kizinda kigadihirizibwa. Na mango ikibuga kidihirizibwa, lyo abafwiri bagazuuka. Banabe batakiri boꞌkushubi fwa. Tweshi tunahindulwe! 53 Mukuba, ibyo kushereera, bikwiriiri biyambikwe amagala ágatâye ki shereere. Na kundu byâli riiri bya kufwa, haliko bigayama ho. 54 Ikyanya ibyo kushereera noꞌkufwa bigaaba keera byayambikwa amagala goꞌkuyama ho, liꞌgambo ligaaba keera lyakoleka, íriyandisirwi kwokuno: «Narufu keera amirwa! Anahimwa lwoshi!* 15.54 Hisaaya 25.8. »
55 «E Narufu, leero kuhima kwawe kulyagagi hayi?
Noꞌbushobozi bwawe bwoꞌkukomana, nabwo buli hayagi? 15.55 Hosheya 13.14. »
56 Ulufu, luli mu longa ubulyo bwoꞌkutukoma ku njira yeꞌbyaha. Neꞌbyaha nabyo, biri mu longa imisi ku njira yeꞌMaaja. 57 Haliko Rurema ahuuzibwe! Mukuba, ali mu tuhimira ku njira ya Nahamwitu Yesu Kirisito!
58 Kwokwo, e beene witu bakundwa! Mukizi yama musikamiri! Hatanagire kindu íkigamùjungubania. Mukizi fiitirwa lwoshi mu kukolera Nahano, bwo muyiji-yiji kwo ngiisi byo muli mu yitubanula kwo mu kati kaage, bitagaafwa ubusha.

*15:27 15.27 Zaburi 8.6.

15:32 15.32 Hisaaya 22.13.

15:45 15.45 Ndondeko 2.7.

§15:45 15.45 Hadamu muzinda Yesu Kirisito.

*15:54 15.54 Hisaaya 25.8.

15:55 15.55 Hosheya 13.14.