6
Íbikwaniini mu baja
Ngiisi baja, bakwiriiri bakizi simbaha banahamwabo noꞌlushaagwa lwoshi. Kwokwo, abandu batalongage ubulyo bwoꞌkutuka iziina lya Rurema, kandi iri amigirizo go tuli mu yigiriza hiꞌgulu lyage. Na kundu banahamwabo bangaba balyagagi Bakirisito, abaja baabo batabagayirize, mbu bwo bakola beene wabo mu kati ka Kirisito. Si bakwiriiri bakaviirize ukubakolera bwija. Basheebuja baabo, bali baabo Bakirisito, banakola bakundwa baabo, banali mu genduukirwa ku mukolwa gwabo.
Tutakizi kunda ifwaranga
Yaga magambo, ukizi gayigiriza abandu, unakizi bakomeereza go. Neꞌri umundu angaba ali mu yigiriza agandi-gandi magambo, anabe atatwaziizi amagambo goꞌkuli ga Nahamwitu Yesu Kirisito, kandi iri amigirizo ágalyosiri imwa Rurema, uyo, iri ali wa kuyiheemya naaho. Ndaanabyo asobanukiirwi kwo. Ali mu loozagya naaho ukuhambanwa ku magambo ga busha-busha, anayamiri ali mwoꞌluugi, na mweꞌmilongwe, na mweꞌbitusi, na mwoꞌmujina. Anali mu haliiza abaabo. Abandu mwene yabo, inzaliro zaabo zikoli sherebiiri, banakoli yabiirwi noꞌkuli. Batoniri kwo mu bya Rurema mwo bagalongera ubugale.
Biri ukuli, kweꞌri abandu bangaba bakulikiiri Rurema, bali mu longa ubunguke buhamu. Halikago, bakwaniini bakizi tuugiza umutima ku byo bagweti. Mukuba, mu kuyija mu kihugo, ndaabyo tukayijana. Na mu kulyoka mwo, ndaabyo tugatwala. Haliko, iri twangaba tulyagagi neꞌbyokulya neꞌbyambalwa, tutuugize imitima yitu ku byebyo.
Abandu, iri bangaba baloziizi ukugala, bali mu yifundaga mu magezo, halinde banagwatwe naꞌmifwije mingi-mingi goꞌbuhwija. Yago mifwije ganabatwale kasinge-singe, halinde banayifunde mu bushereere, banabugatire mwo. 10 Ukukundaga ifwaranga, liꞌsina lya ngiisi mabi. Abandu baguma, bâli ziziri ifwaranga. Na buno, bataki yemiiri Yesu. Keera banalyaniisa imitima yabo ku mizingeerwe mingi-mingi.
Timoteyo abwirwa kwo akizi yihangaana
11 Yago mabi gooshi, we mundu wa Rurema, ukizi gatibita! Ukizi yama ufitiirwi ku bikwaniini imbere lya Rurema. Ngiisi byo aloziizi, bibe byo ugakizi gira. Unabaagage umúbiisiri kwoꞌbwemeere. Unabe uli mu kundana, unakizi yihangaana, unakizi nogerana. 12 Ukizi gaagala mwiꞌzibo liija lyoꞌkulwira ubwemeere, halinde ukalonge ubulamu bweꞌmyaka neꞌmyakuula! Ee! Yibyo, byo ukahamagalirwa ku kyanya ukayemeera Yesu imbere lyoꞌtumasi twingi. 13 Nakukomeereza imbere lya Rurema, bwo ye mu biika ibiremwa byoshi mwoꞌbugumaana. Nakukomeereza neꞌmbere lya Yesu Kirisito, bwo akatanga ubumasi bwija imbere lya Pondyo Pilaato. 14 Yaga mahano gooshi, ukizi gasimbaha! Ukizi yama utuuziri buzira kashembo, na buzira buhube, halinde ukuhisa ku lusiku lwo Nahamwitu Yesu Kirisito agagaluka kwo.
15 Ikyanya Yesu agagalukaga, kugaaba ku kyanya Rurema yenyene akamúshungikira. Rurema ye mwene imigashani! Ye na twaziri yenyene! Ye Mwami wa baami, na Nahano wa banahano! 16 Yehe naaho ye yamiri ho, anatuuziri mu mulengeerwe gwo tutangayegeera. Ndaaye mundu úzindi múbona. Ndaanaye úshobwiri ukumúbona. Akizi yama ali mu haabwa ulushaagwa noꞌbukalage imyaka neꞌmyakuula! Bikizi ba kwokwo!
Íbikwaniini mu bagale
17 Iri abandu bangaba bali bagale mu kino kihugo, ubabwire kwo batakizi yikangaata. Ibindu byabo bitabaagage byo bagakizi biika kwoꞌmulangaaliro. Mukuba, ibya mu kino kihugo, biri bya kulenga naaho. Ku yukwo, ubabwire kwo bakizi biika umulangaaliro gwabo imwa Rurema. Mukuba, ye mu tuvwangulira ibindu byoshi, gira tukizi bishambaala mwo. 18 Yabo bagale, ukizi babwiraga kwo bakizi gira imikolezi miija, ibe yo bagakizi galira kwo. Ubabwire kwo bakizi tabaalana ku bindu byabo, ku mitima íshenguusiri. 19 Kwokwo, lyo bagaaba bayibiikira ibihinda ku kyanya íkyâye yije. Binabe byo bagasikamira kwo, halinde bakalonge ubulamu bwa nirizina.
Amagambo goꞌkusezerana
20 E Timoteyo! Ngiisi byo ukasikiirizibwa, ukizi bilanga bwija! Unakizi yiyeka naꞌmagambo goꞌlujandi-jandi. Mukuba, yago magambo gatalyosiri imwa Rurema. Kundu gali mu detwa mbu bumenyi, si galyagagi ga ndetera-habiri. 21 Abandu baguma, kundu bali mu yideta kwo bakola banabumenyi, haliko keera bwanabahabura, halinde bataki kulikiiri Yesu.
Mweshi mukizi yamaga mugashaniirwi!