Amaruba ga kabiri ga Pahulu imwaꞌ
Bakorindo
Indangiriro
Yaga maruba, gayerekiini ngiisi kwo Pahulu akola mu yibulanira yenyene imbere liꞌshengero, mu kubayereka ngiisi kwo âli kizi libuuka hiꞌgulu lya Kirisito, ganali mu yerekana ngiisi kwo ali Mukirisito woꞌkuli.
Ganayerekiini ngiisi kwo tuli mu longa ubulangashane mu kunywana na Kirisito. Na kundu tuli mu ba nga birugu biꞌbumba, haliko Rurema angaki gira umukolwa gwage mu kati kiitu.
Yaga maruba, ganganatengekwa mweꞌmiteeko ishatu:
Mu bigaajo 1–7, Pahulu ali mu menyeesa ngiisi kwo aholeezibwa, mu kuyakiira amaruba gaꞌBakorindo ku njira ya Tiito. Anali mu yerekana ubulangashane bweꞌKihango Kihyahya.
Mu bigaajo 8–9, Pahulu ayereka Abakorindo ngiisi kwo bakwaniini ukuyusa ukukuumania ibindu, bibe ibiringiini ku kyanya agayija.
Mu bigaajo 10–13, Pahulu ali mu yibulanira imbere lyaꞌBakorindo, buzira kuyoboha. Ayerekana ngiisi kwo agayija ngana, buzira kutinda.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu 2 Bakorindo 4.7-9: «Ibya Kirisito, biryagagi byaꞌkamaro bweneene! Kundu kwokwo, bitutuuziri mwo nga mu birugu biꞌbumba. Kwokwo, lyoꞌbushobozi bwage bwaꞌkahebuuza buyerekanwa ku bweranyange kwo bulyosiri imwa Rurema. Si butalyosiri imwitu! Twehe, kundu tuli mu humbatazibwa imbande zooshi, si tutali mu humbatala! Na kundu tuli mweꞌmigangaanwe, si tutali mu yihebuura! Na kundu tuli mu libuzibwa bweneene, si Rurema atali mu tujandirira! Na kundu tuli mu gomoolwa haashi, si tutali mu fwa!»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Indangiriro: Pahulu ayerekana ngiisi kwo aholeezibwa, na ngiisi kwo ali ndumwa (1–7)
b) Abakirisito bakwaniini batabaale abaabo Bakirisito i Yerusaleemu (8–9)
c) Pahulu ayerekana ngiisi kwo ali ndumwa yoꞌkuli (10–13)
1
Indangiriro
Yaga maruba, galyosiri imwani, nie Pahulu. Ndi ndumwa ya Yesu Kirisito ku bulooze bwa Rurema. Twe na mwene witu wa Timoteyo, twe twamùyandikira, mwe bandu biꞌshengero lya Rurema lya mu kaaya keꞌKorindo, kuguma naꞌbandu booshi ba Rurema ba mu poroveesi yeꞌHakaya.
Daata Rurema, na Nahamwitu Yesu Kirisito, bakizi mùgashaanira! Banakizi mùheereza noꞌmutuula!
Pahulu aholeezibwa
Rurema, Yishe wa Nahamwitu Yesu Kirisito, ahuuzibwe! Mukuba, ye na daata. Ali mu kizi yuvwiranwa indengeerwa, anali mu holeezania. Ngiisi kyanya tuli mu longa amakuba, Rurema ali mu tuholeeza. Kwokwo, nyiitu, ikyanya abandi bali mu galonga, lyo nabo tuli mu baholeeza. Kundu tuli mu longaga amalibu mingi bweneene mu kati ka Kirisito, haliko tunali mu holeezibwa bweneene mu kati kaage. Ikyanya tuli mu ba tukoli shengusiri, biri mu ba hiꞌgulu liinyu, halinde mukalonge ukuholeezibwa, munakizibwe. Mukuba, ikyanya tuli mu holeezibwa, lyo na niinyu muli mu holeera. Kyo kitumiri mugalonga ukugooyera mu malibu. Ganali gaago nyiitu tuli mu longa. Tukoli hiiti umulangaaliro hiꞌgulu liinyu, gunasikamiri bweneene. Mukuba, kundu mugweti mugalibuuka kuguma na nyiitu, tuyiji kwo muganaholeezibwa, nga kwo nyiitu tuli mu holeezibwa.
E beene witu! Tuloziizi mumenyage bwija ngiisi kwo tukalibuuka bweneene mu poroveesi yeꞌHaziya. Yago malibu gâli tukayiri bweneene, halinde twenyene tutangaki gagooyera mwo! Twanayami yihebuura kwo tukola tugaasiga yaꞌmatwe giitu. Ee! Twâli langaliiri kwo tugayitwa naaho. Bikaba kwokwo, gira lyo Rurema abe ye tugakizi yegamira, bwo ye mu zuula abafwiri. Si tutakizi yiyegamira twenyene. 10 Ku kyanya twâli kolaga imbere lyoꞌlufu, Rurema anatukiza. Ye tunabiisiri kwoꞌmulangaaliro kwo agagenderera ukutukiza. 11 Na niinyu, mugweti mugatutabaala mu kutuhuunira imwa Rurema. Yago mahuuno, Rurema agagashuvya, mu kukizi tulanga, halinde lyaꞌbandu bingi bagakizi múyivuga hiꞌgulu liitu.
Íbikatuma Pahulu agahindula ishungi zaage
12 Twehe, halyagagi byo tuli mu yiyuvwa kwo. Mukuba, imitima yitu igweti igatutangira ubumasi kwo tutuuziri ku njira íkwaniini imbere lya Rurema. Tutanali balyalya. Kwokwo, kwo tutuuziri mu kihugo, neꞌngingwe mu kati kiinyu. Tutali mu koleesa ubwenge bweꞌkihugo. Si tulangaliiri kwo tugakizi gashaanirwa na Rurema yenyene! 13-14 Kiri na mu maruba giitu, tugweti tugamùyandikira naaho amagambo go mwangasoma, munayami gasobanukirwa. Kundu mutazi tumenya nga ngiisi kwo tuli, ndangaliiri kwo mugaki tumenya lwoshi. Kwokwo, ikyanya Nahamwitu Yesu agagaluka, lyo mulonga ukuyiyuvwa hiꞌgulu liitu, nga kwo nyiitu tugayiyuvwa hiꞌgulu liinyu.
15 Bwo nâli langaliiri kwokwo, kyanatuma ikyanya nâli riiri mu lugeezi, nanashungika kwo ngatee lenga iyo munda imwinyu, gira lyo mukalonge ukugashaanirwa ubugira kabiri. 16 Ee! Nâli shungisiri kwo ngatee lenga imwinyu, mu kugenda i Makedoniya. Na mu kugaluka, na njubi yiji lenga yo, gira mulonge ukundabaala ku lugeezi lwani lwoꞌkugenda i Buyahudi.
17 Aaho! Ka mutoniri kwo kushungika kwani, kwâli riiri kwa lujandi-jandi? Ka ngweti ngashungika nga bandu beꞌkihugo, mu kutee yemeera igambo, mbu na njubi lityogoola kwo? 18 Nga kwo Rurema alyagagi woꞌkuli, kwo binali ukuli kwo tutali mu mùyemeerera igambo, mbu tunashubi rilahira. 19 Byo tukamùyigiriza, twe na Siira na Timoteyo, byâli riiri hiꞌgulu lya Yesu Kirisito, Mwana wa Rurema. Neꞌbyeꞌmwage, bitali byoꞌkuyemeerwa, mbu binashubi tyogoolwa kwo. Si biri mu ba byoꞌkuyemeerwa naaho! 20 Ngiisi kyanya Rurema ali mu tuheereza imihango, ali mu gikwiza mu kati ka Kirisito. Kyo kitumiri tuli mu deta «Bikizi ba kwokwo» mu kati ka Yesu, halinde lyo Rurema ahuuzibwa. 21 Twe na niinyu, Rurema ali mu tusikamya mu kati ka Kirisito. Mukuba, keera akatutaluula, 22 anatubiika kwaꞌkamangu kwo tukola bandu baage, anatubiika na mwoꞌMutima Mweru, ibe ngwati ya íbyâye yije.
23 Kwokwo, íbikatuma ndakaki galukira iyo munda i Korindo, kuli hiꞌgulu lyoꞌkumùkejeerera. Ikyanya nadetaga yiryo igambo, Rurema yenyene ye kamasi kaani. 24 Tutaloziizi ukukizi mùkayira ku bwemeere bwinyu, munakoli busikamiri mwo. Haliko tuli mu kolera kuguma, halinde lyo mulonga ukushambaala.