2
Tukizi yiyeka naꞌbigiriza beꞌbibeesha
Mu bandu ba keera, mwâli yamiri abaleevi beꞌbibeesha. Kiri na buno, hagaki boneka abigiriza beꞌbibeesha mu kati kiinyu. Bagakizi mùyigiriza amagambo gaabo geꞌbibeesha, ganali goꞌkushereezania. Bagalahira kiri na Nahano woꞌbushobozi bwoshi, anali ye kabaguluula. Yabo, ehee! Bagayikululira gobwe-gobwe, banayami minikwa lwoshi. Yabo beꞌkinyoma, abandu bingi bagakizi bakulikiraga mu bitalaalwe byabo, halinde kiri neꞌbyoꞌkuli binakizi tukwa. Na bwo bali bazizi beꞌbindu, bagakizi yibangira ibibeesha, mbu lyo bakizi mùlyalyania mwo. Ukulyokera keera, Rurema âli kizi balindiriza ikihano. Na buno, akolaga ibiringiini ukubaminika.
Kiri naꞌbaganda, ikyanya bakagiraga ibyaha, Rurema atakabashiginia. Si akayami balasha i nakwere, anabashwekera yo mu kihulu. Neꞌyo munda, yo abalindiriziizi ukuyiji bahana. Kwokwo, kwo bikaba, na ku yabo bandu ba keera, bwo batâli twaziizi Rurema. Mukuba, nabo Rurema atakabashiginia. Si akakoleesa umwijulire, mu kubabindikira booshi. Halikago Nuhu ye wâli kizi menyeesa abandu hiꞌgulu lya íbikwaniini imbere lya Rurema. Kwokwo, Rurema anamúlanga, kuguma naꞌbandi bandu baage balinda. Abandu beꞌSoodoma, naꞌbeꞌGomora, nabo Rurema akabahana, mu kubajigiiviza mu twaya twabo. Na íbitumiri akagiraga kwokwo, gube mugani imwa ngiisi ábatamútwaziizi. Haliko Luutu yehe, anamúkiza. Mukuba, Luutu ye wâli kwaniini imbere lyage. Neꞌkyanya balya banangora-mabi bâli kizi yifundaga mu bikoleere, âli kizi bibona, anashenguke hiꞌgulu lyabo. Yabo babi na Luutu, bâli tuliinwi. Neꞌkyanya bâli kizi giraga ibikoleere ngiisi lusiku, anakizi bibona, noꞌkubiyuvwa. Na bwo âli kwaniini imbere lya Rurema, kyanatuma bigakizi múlibuza bweneene mu mutima gwage.
Kwokwo, ikyanya abandu ba Nahano bali mu gezibwa, twabona kwo ayiji ngiisi kwo agabakiza. Naꞌbandu babi kwakundi, ayiji ngiisi kwo agakizi bahana, halinde ukuhisa ku lusiku lwo agabatwira kweꞌmaaja. 10 Emwe! Agabahaniiriza ingingwe, bwo bagweti bagayidulumbika mu mifwije mabi, banagayeruzanie mwo, banagweti bagagayiriza ubutwali bwa Rurema.
Yohoo! Yabo bigiriza beꞌbibeesha, bali mu yikangaata buzira kyoba, banali mu tuka kiri neꞌbiremwa bya mwiꞌgulu, binali noꞌbulangashane. 11 Birya biremwa, kiri naꞌbaganda batangabirega, mu kubituka imbere lya Nahano. Si bihiitagi ubushobozi noꞌbukalage bweneene, ukuhima balya bigiriza beꞌbibeesha.
12 Yabo bigiriza beꞌbibeesha, bali mu tuka byo batayiji. Bali mu ba nga nyamiishwa nzira bwenge, kwo ziri mu genda zigakulikiriza naaho ingesho zo zikabutanwa. Ziri mu butirwa ukugwatwa, noꞌkuyitwa. Kwokwo, kwo yabo bigiriza beꞌbibeesha nabo, bagaki shereezibwa. 13 Ikyanya bali mu girira abandi ubuligo, nabo bwobwo buligo, bagashubi bugalulirwa. Mu kuyisimiisa, bali mu yerulira ha bweruula. Bali mu ba kashembo koꞌkuteerana ishoni. Kiri neꞌkyanya bali mu shangiira ibyokulya kuguma na niinyu ku siku ngulu, naho kwakundi, bali mu hayerulira. 14 Amasu gaabo, gayamiri galyagagi ku bakazi bashule. Bali mu yama bagenderiiri ukukizi yifunda mu byaha. Neꞌkyanya bali mu gwana abandu ábatazi kana, bali mu balyeryega. Banali mu ba beeshu bweneene, mu kukubirania ku bindu. Yabo banakuhambwa, si badaasirwi! 15 Balya babi, keera bakasiga injira ígolosiri. Banakoli habukiiri mu byaꞌBalaamu mugala Behoori. Mukuba, uyo Balaamu, akakunda imbuli yoꞌkugendi kola amabi. 16 Ikyanya akagendi gira ibala, punda wage ye kamúkanukira. Kundu bapunda batakizi deta, haliko leero, uyo punda akadeta niꞌzu nga lya mundu. Anahangirira Balaamu ku bimbalambala byage, halinde atanaki bigira.
17 Balya babi, si bali nga shyoko ízikoli kamiri. Banali nga bibungu íbigweti bigatwalwa neꞌkihuhuuta, buzira kulyoka mweꞌnvula! Yabo, Rurema akoli balindiriziizi ikihulu kya namudidi. 18 Balya babi, bali mu ravwanga amagambo, mu kuyihaya. Bali mu deta-deta amagambo goꞌbweruzi, mu kushubi tiza ábaki lyosiri mu mahube. 19 Yabo bigiriza beꞌbibeesha, bali mu balagaania kwo bagaaba bashwekuule. Si na boonyene bakiri baja beꞌbitalaalwe! Iri umundu angaba keera ahimwa neꞌkindu kirebe, iri akola muja wakyo.
20 Ku ndondeko, yabo bigiriza beꞌbibeesha, bâli yiji Nahamwitu Yesu Kirisito, Lukiza witu, banâli mali fuushuka mu bushereere bweꞌkihugo. Halikago ha nyuma, banashubi yizingirwa kwo na bwobwo bushereere, bwanashubi bagwata imbira. Na buno buzinda, ngiisi kwo bakolaga, bakoli bihuusiri bweneene ukuhima ubwa mbere. 21 Yabo, bâli koli yiji ngiisi íbikwaniini imbere lya Rurema, banâli koli haabirwi neꞌmaaja zaage nyeeru. Yibyo byoshi, byangababeriiri bwija batabimenye, ho bangabimenya, babuli biheereza ingoto. 22 Yabo bandu, bayerekiini kwoꞌmugani úgudesiri kwokuno guli gwoꞌkuli: «Akabwa kali mu shubi lya ibishazi byako.* 2.22 Migani 26.1. » Na kandi: «Ingulube, kundu wangagishuka, iri mu shubi gendi yivuruguuza mu bidaka.»

*2:22 2.22 Migani 26.1.