Ikitaabo kyeꞌ
Mikolezi yeꞌNdumwa
Indangiriro
Yiki kitaabo kyeꞌMikolezi yeꞌNdumwa, kikayandikwa na Luka, kinayerekiini ngiisi kwiꞌshengero likatondeera. Ikyanya Yesu âli mali galukira mwiꞌgulu, Umutima Mweru gwanayija ku lusiku lukulu lweꞌPendekosite. Haaho, abigirizibwa ba Yesu, banahaabwa ubushobozi buhyahya, banatondeera ukuyigiriza hiꞌgulu lya Yesu mu kihugo kyeꞌPalesitina, banagenderera halinde i Siriya, neꞌBugiriki, kiri na mu kaaya keꞌRumi.
Abandu bingi bakayemeera Yesu. Na kundu abagoma bâli kizi gira mbu bamúhangirire, haliko ishengero lyage lyanagenderera ukukula ku bushobozi bwoꞌMutima Mweru.
Mu yiki kitaabo, tuli mu gwana mwaꞌmigirizo mingi hiꞌgulu lya Yesu. Muli amigirizo mwenda ágakatangwa na Pahulu (gataanu mu bigaajo 13, 14, 17, 20, 28, naꞌgandi gana mu kuyibulanira, mu bigaajo 22–26). Muli naꞌmigirizo munaana ga Peturu (mu bigaajo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15). Muli amigirizo maguma-maguma ágakatangwa na Setefaano na Yakobo (mu bigaajo 7 na 15). Mu yago migirizo gooshi, ngiisi maguma gakadetwa kwago-kwago, ukukulikirana na haꞌbandu bâli tuuziri.
Imiziizi miguma yiꞌsikamiro, iri mu Mikolezi 26.19-20: «E mwami Hagiripa, ikyanya nꞌgabona yago mabone ukulyoka mwiꞌgulu, ndanagatenguha. Nanayami tondeera ukuyigiriza abandu beꞌyo munda i Damasiki, kwo batwikirage ku byaha byabo, babe bandu ba Rurema. Banakizi gira imikolezi miija yoꞌkuyerekana kwo keera babitwikira kwo. Ha nyuma, nanagendi yigiriza gaago-gaago magambo na mu bandu beꞌYerusaleemu, naꞌba mu poroveesi yoshi yeꞌBuyahudi, halinde na mu bandu beꞌgindi milala kwakundi.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Ishengero lihyahya i Yerusaleemu na mu Buyahudi (1–7)
b) Ishengero lihyahya i Samariya neꞌDamasiki (8–9.31)
c) Ishengero lihyahya i Fonikiya, neꞌKipuro, neꞌHandyokiya (9.32–12)
d) Ishengero lyagenderera ukukwira halinde mu kaaya keꞌRumi (13–28)
1
Indangiriro
E Tehofilo, mu kirya kitaabo kyani kya mbere,* 1.1 ikitaabo kyani kya mbere ikitaabo kya Luka. nꞌgayandika mwo ngiisi byo Yesu âli kizi kola, na ngiisi byo âli kizi yigiriza. Bikatondeerera ku ndondeko, 2-3 halinde ukuhisa ku lusiku lwo akalengezibwa mu kugenda mwiꞌgulu. Ikyanya âli mali lyoka mu lufu, anatee mala isiku makumi gana agweti agayibonesa mu ndumwa zaage, zirya zo akatoola. Anakizi ziyereka ku bweranyange kwo akola mugumaana, iri anakizi ziyigiriza hiꞌgulu lyoꞌbwami bwa Rurema. Neꞌkyanya âli kola agazisiga, anagwanwa azibwira ku njira yoꞌMutima Mweru ngiisi kwo zigaagira.
Lusiku luguma, ku kyanya Yesu âli gweti agaalya kuguma neꞌndumwa zaage, anazikomeereza kwokuno: «Mutalunguli lyoka i Yerusaleemu! Si mutee lindirira mwomwo, halinde mukahaabwe kirya kigabi kyo Daata keera akagwanwa amùlagaania. Kinali kyekyo naani nâli kizi mùganuulira. Mukuba, Yohana âli kizi batiiza abandu ku njira yaꞌmiiji. Haliko, ha nyuma lyeꞌsiku niini, mwehe mukola mugabatiizibwa ku njira yoꞌMutima Mweru!»
Yesu alengezibwa mu kugenda mwiꞌgulu
Ikyanya indumwa za Yesu zikakuumana kuguma naye, zanamúbuuza: «E Nahamwitu, ka kino kyanya kyo ugagalulira Abahisiraheeri ubwami bwabo?»
Anazishuvya: «Zirya siku, na birya byanya, mutangabimenya. Si Daata naaho ye kagwanwa abishungika ku bushobozi bwage yenyene.
«Kundu kwokwo, Umutima Mweru gugayiji beera hiꞌgulu liinyu, halinde munalonge ubushobozi. Munakizi ndangira ubumasi i Yerusaleemu, na mu poroveesi yoshi yeꞌBuyahudi, na mu yeꞌSamariya, halinde ukuhikiza ku mbeka yeꞌkihugo.»
Yesu mbu ayusagye ukubwira indumwa zaage kwokwo, lyeryo anayami lengezibwa mu masu gaazo, anagenda mwiꞌgulu. Ikibungu kyanamúbisha, halinde zitanashubi múbona.
10 Ku kyanya yizo ndumwa zikaba zikiri mu henekera mu kyanyaanya, lyeryo ha butambi lyazo, hanayami yimanga abandu babiri bayambiiti imirondo myeru, pee! 11 Banazibuuza: «E bashosi beꞌGalilaaya! Kituma kiki muki yimaaziri hano mugweti mugalangiiza mu kyanyaanya? Yesu, keera alyosibwa imwinyu mu kugenda mwiꞌgulu. Na ngiisi kwo mwamúbona agweti agagenda yo, kwo na kwoku kwo âye shubi galuke!»
Matiya atoolwa kwo abe ndumwa
12 Ha nyuma, yizo ndumwa za Yesu, zanalyoka ku mugazi gweꞌMizehituuni, zanagalukira mu kaaya keꞌYerusaleemu. (Kâli riiri nga ku kilomeetere kiguma ukulyoka ku mugazi.)
13 Neꞌri zikaba keera zayingira mu kaaya, zanagenda mu kisiika kya mu nyumba íyâli riiri hiꞌgulu lyeꞌyabo. Mukuba, haaho ho zâli koli shumbisiri.
Zirya ndumwa za Yesu, zo zeezi. Peturu, na Yohana, na Yakobo, na Handereya, na Firipo, na Tomaasi, na Batoromaayo, na Mataayo, na Yakobo mugala Halufaayo, na Simooni Zeloote, na Yuda mugala Yakobo. 14 Yabo booshi, bâli kizi kuumana hiꞌgulu lyoꞌkuhuuna Rurema, kuguma na Maryamu nyina wa Yesu, naꞌbandi bakazi, na beene wabo Yesu kwakundi.
15 Iri hakalenga siku niini, abandu ba Yesu bâli kumaniri kuguma, bakola nga bandu igana na makumi gabiri. Haaho, Peturu anayimuka ha kati kaabo, 16 anababwira: «E beene witu, ngiisi íbikayandikwa mu Mandiko Meeru hiꞌgulu lya Yuda, byâli kwiriiri bikoleke, birya byoꞌMutima Mweru akadeta ku kanwa ka mwami Dahudi. Mukuba, Yuda ye karongoora abandu, halinde banayiji gwata Yesu. 17 Akagira kwokwo, kundu ashuba muguma witu, tunashuba mu kolera yugu mukolwa kuguma. ( 18 Neꞌkyanya akaba keera abulikwa ifwaranga, anagendi zigula mweꞌndalo, munali mwomwo mwo akayiji gwa buubi. Ibunda lyanapwamuuka, neꞌbya mu nda byoshi, byanamwagukira haashi. 19 Lirya igambo, likamenyeekana mu bandu booshi beꞌYerusaleemu. Kyanatuma iyo ndalo, bagagiyinika iziina Hakeledama mu ndeto yabo 1.19 ndeto yabo kiheburaniya. umugeeza gwalyo: Indalo yoꞌMuko).»
20 Peturu anagenderera noꞌkudeta kwokuno: «Mu kitaabo kyeꞌZaburi, biyandisirwi kwokuno:
“Inyumba yage, ibaagage mushaka,
hatanabe umundu úgashubi gibeera mwo. 1.20 Zaburi 69.25.
Biyandisirwi na kwokuno:
“Umukolwa gwage guhaabwe ugundi.§ 1.20 Zaburi 109.8.
21-22 Ku yukwo, twe ndumwa za Yesu, tukwaniini tuyushuulwe ugundi mundu muguma. Uyo mundu, abe ye twâli kizi gendanwa, mu kukizi tanga ubumasi kwo Nahamwitu Yesu keera akazuuka mu bafwiri. Anabe âli kizi ba ho, ukulyokera ku kyanya Yohana âli kizi batiiza abandu, halinde ukuhisa ku lusiku lwo Yesu akalyosibwa imwitu mu kugenda mwiꞌgulu.»
23 Yabo bandu ba Yesu, banadeta amaziina gaꞌbandu babiri. Muguma, ye wâli riiri Yusefu. (Âli kizi buuzibwa Barisaba, kandi iri Yusito.) Noꞌwa kabiri, ye wâli Matiya.
24 Haaho, banahuuna Rurema, ti: «E Nahano, we yiji-yiji íbiri mu mitima yaꞌbandu booshi. Aaho! Mu yaba bombi, utuyerekage ngiisi ye watoola, 25 gira agomboole Yuda ku mukolwa gwage gweꞌndumwa. Mukuba, Yuda keera akagusiga, anagenda ngiisi áhamúkwaniini.»
26 Yabo bandu banagirira yabo bombi ikibare, kyanagwata Matiya. Kyanatuma Matiya agabiikwa abe ndumwa, kuguma na zirya zaabo ikumi na nguma.

*1:1 1.1 ikitaabo kyani kya mbere ikitaabo kya Luka.

1:19 1.19 ndeto yabo kiheburaniya.

1:20 1.20 Zaburi 69.25.

§1:20 1.20 Zaburi 109.8.