11
Dariyo weꞌMediya, ikyanya âli ki riiri mu mwaka gwa mbere atwaziri, nꞌgayibiika ku Mikaheeri, nanakizi músikamya.)
Amaami geꞌmbembe na geꞌBugiriki
«“E Danyeri! Umenyage kwo ngiisi go namu kumenyeesa, gali goꞌkuli. Lolaga! Mu kihugo kyeꞌPerisiya, mugaki yima abandi baami bashatu. Ha nyuma lyabo, hagayima ugundi wa kana. Uyo muzinda, agaaba mugale bweneene, ukuhima yabo baabo. Neꞌkyanya ibindu byage bigaaba keera byaluguuka, agaaba noꞌbuhagarusi bweneene! Kwokwo, lyo alonga ukuvyula abandi booshi, halinde bagendi teera ubwami bweꞌBugiriki.
«“Haaho, hagayimaga ikikalage kyoꞌmwami. Uyo, agaaba mutwali waꞌmahanga mingi, anakizi gira nga ngiisi kwo aloziizi. Ikyanya agaaba keera asikama, ubutwali bwage bugashaabuka, bunagabulikane mweꞌbihande bina. Yubwo bwami, batali bagala baage ábagabuyabiira. Si buganyagwa, bunahaabwe abandi. Kinatume ubushobozi bwabwo buganiiha.
«“Mwami weꞌkisaka agayiji longa imisi mingi. Kundu kwokwo, muguma wa mu bakulu baꞌbasirikaani baage, agayiji múhima, anatwale mu kati koꞌbukalage!
«“Ha nyuma, yabo bombi bananywane. Umuluzi-nyere wa mwami weꞌkisaka, agagendi yangwa imwa mwami weꞌmbembe. Kundu kwokwo, uyo muluzi-nyere atagamúvindagaza. Kiri na yishe, atagamúhasha. Uyo muluzi-nyere bo na yishe, bagatangwa mu bagoma kuguma na úwâli múyibiisiri kwo.
«“Ha nyuma kandi, mundu muguma wa mwiꞌkondo lyoꞌyo muluzi-nyere agayima. Mango ayima, agagendi teera abasirikaani ba mwami weꞌmbembe, anayifunde mu kaaya kaage kazitire, anamúhime. Neꞌkyanya agataaha, agatwala imizimu, neꞌmigisi, neꞌbirugu íbikatulwa mu nooro, na íbikatulwa mu harija. Yibyo byoshi, anabitwale imbohe halinde mu kihugo kyeꞌMiisiri. Uyo mwami weꞌkisaka, anahise imyaka migerwa atakiri mu gendi teera uyo wabo weꞌmbembe.
«“Uyo mwami weꞌmbembe agagendi teera uwabo weꞌkisaka, haliko yenyene agashubi galukira imwage.
10 «“Ha nyuma, abaana boꞌyo mwami weꞌmbembe bagayibiika ibiringiini ukukunguza izibo. Bagakuumania ikizimya-izuuba kyaꞌbasirikaani, banakwire hooshi mu kihugo kyeꞌkisaka. Ukukundula kwabo, kugaaba nga mwijulire, banagagike halinde na mu kaaya kazitire.
11 «“Uyo mwami weꞌkisaka, agaraakara bweneene, anagendi lwisa uyo wabo weꞌmbembe. Kundu uyo mwami weꞌmbembe agakuumania abasirikaani bingi, haliko bagaahimwa naaho. 12 Yabo basirikaani ba mwami weꞌmbembe, ikyanya bagatwalwa imbohe, mwami weꞌkisaka agatondeera ukuyihaya bweneene, anayite abandu binoono neꞌbinoono. Kundu kwokwo, atagagenderera ukukizi hima.
13 «“Uyo mwami weꞌmbembe, agakuumania abandi basirikaani bingi, ukuhima balya ba mbere. Ha nyuma lyeꞌmyaka migerwa, agashubi yija, akoli hiiti ikizimya-izuuba kyaꞌbasirikaani, banali neꞌsiribo zooshi. 14 Ku yikyo kyanya, abandu bingi bagayihindulira uyo mwami weꞌkisaka. E Danyeri! Abandu balangi beꞌkihugo kyawe bagaahuna, nga kwo bidesirwi mu yaga mabone. Haliko batagaahima. 15 Haaho, mwami weꞌmbembe agayija, anazunguluke akaaya ákali mu langwa noꞌyo wabo. Abasirikaani baage banakagwate imbira, anatwale abandu baamwo imbohe. Yabo basirikaani beꞌkisaka, ikyanya bagateerwa, batagaahasha ukuhangirira abaabo beꞌmbembe.
16 «“Uyo mugoma agakizi gira nga kwo aloziizi. Ndaanaye mundu úgakizi múbuza. Agayisikamya mu kihugo kiija kyaꞌBahisiraheeri, akoli hiiti ubushobozi bwoꞌkukishereeza. 17 Agayija neꞌkizimya-izuuba kyaꞌbasirikaani, anayiji nywana ikihango noꞌyo mwami weꞌkisaka. Anamúheereze munyere wage, agendi yangwa, anabe ashungisiri kwo mango ayiji múteera, akamúhime. Haliko, yizo shungi zaage, ndaabyo zigamúgirira.
18 «“Ha nyuma, anateere agandi mahanga ágali ku ngombe yeꞌnyaaja, anahime amingi gaago. Kinatume agayikangaata. Kundu kwokwo, ikirongoozi kiguma kyaꞌbasirikaani kigamúhima, halinde anagaluke neꞌshoni. 19 Ha nyuma, uyo mwami weꞌmbembe agashubi galukira mu kihugo kyage, mu kaaya kaage kazitire. Noꞌbuzinda, anahimwe, halinde ubwami bwage bunasibe.
20 «“Kwokwo, hanayime ugundi mwami. Uyo gundi, anatume umundu wage woꞌkukizi genda agarambuliisa mu kihugo kyage kyoshi, gira akizi ba noꞌbulangashane. Si ha nyuma lyeꞌsiku niniini, bagamúyita. Yulwo lufu lwage, lutagaaba ku njira yoꞌmujina, kandi iri ku yiꞌzibo.
Umutwali mubi weꞌmuga
21 «“Mwami úgayima ha nyuma lyage, agaaba kyagaza. Atagaanaba abusirwi mu baana ba mwami. Ku kyanya abandu batalangaliiri, agayiji gira igambi libi, anayihandalike mu kaaya ku bulyalya, ananyage ubwami. 22 Ikyanya agayijaga, agaminika akatundu kaꞌbasirikaani. Kiri noꞌmugingi mukulu úkabiikwa ku kihango, naye agayitwa. 23 Uyo mutwali mubi, agayinywaniisa naꞌbandu baꞌmahanga mingi. Halikago kugaaba ku bulyalya. Kundu agaaba ali naꞌbandu baage bagerwa naaho, haliko agayiji ba kihagarusi. 24 Ikyanya ibihugo bigale bigayiyuvwa kwo bali noꞌmutuula, lyoꞌyo mutwali mubi agagendi biteera. Na ngiisi byo agaagira, ndaaye mundu mu bashokuluza baage úkabihasha. Agashahula iminyago ku bagale, anakizi giheereza ibyegeera byage.
25 «“Uyo mwami mubi agakuumania ikizimya-izuuba kyaꞌbasirikaani, halinde anayiyuvwe kwo akola neꞌmisi, anabe akaniziizi umutima, halinde anabe ibiringiini ukugendi teera mwami weꞌkisaka. Uyo mwami weꞌkisaka, naye agaaba neꞌkizimya-izuuba kyaꞌbasirikaani, nabo banabe noꞌbukalage. Kundu kwokwo, mu kumúlwisagya, atagasikama. Mukuba, abaabo bagamúgirira igenya. 26 Ee! Ngiisi bo bali mu shangiira ibyokulya bagaagira mbu bamúyite. Abasirikaani baage, bagashaabuka. Naꞌbandi banayitwe mwiꞌzibo. 27 Yabo baami bombi, ngiisi muguma agalooza kwoꞌwabo alonge uruhombo. Kwokwo, ikyanya bagaaba baki bwatiiri kuguma ha kashasha, ngiisi muguma agakizi tonera uwabo buligo, halinde banakizi tebana. Kundu kwokwo, bagaaba ndaabyo baagira. Mukuba, ibyeꞌmbeka keera bikashungikwa, bigaanaba.
28 «“Uyo mwami weꞌmbembe agashubi galukira imwage, akoli hiiti akatundu keꞌminyago. Si inzaliro zaage, zigaaba za kushereeza ikihango kyo Rurema akanywana naꞌbandu baage. Kwokwo, yikyo kihango, anagire mbu akihangirire, akabuli galukira mu kihugo kyage.
29 «“Ku kyanya íkikwaniini, uyo mwami weꞌmbembe agashubi teera ikihugo kyeꞌkisaka. Yikyo kiteero kyage, kitagaki ba nga kirya kya mbere. 30 Mukuba, amashuba ukulyoka i Kitimu gagayiji múlwisa. Kwokwo, anagwatwe neꞌkyoba kingi, anagaluke inyuma, akoli rakiiri, anashubi teera abandu ábakanywana ikihango na Rurema. Na ngiisi ábagakihongola, anabahembe.
31 «“Uyo mwami weꞌmbembe, abasirikaani baage bagayiji teera inyumba ya Rurema, banagiyulubaze. Kiri niꞌtuulo lyoꞌkusiriiza lya ngiisi lusiku, yabo basirikaani bagalilahiza. Na yaho, banahayimangike Ikyagaza kyoꞌBushereeze. 32 Balya ábakahongola ikihango, agakizi balyeryega, halinde banayije uluhande lwage. Haliko, ngiisi ábayiji Rurema wabo, bagasikama, banakizi múhaga.
33 «“Ngiisi ábali bitegeereza, bagakizi hanuula abandu bingi. Kundu kwokwo, baguma baabo bagaahisa ikyanya, bali mu yitwa ku ngooti, kandi iri bali mu kabulwa mu muliro. Abandi banagwatwe imbira, neꞌbindu byabo binashahulwe. 34 Ikyanya bagayitwa, banalonge ubutabaazi buniini. Naꞌbandi bandu bingi ábagabayibiika kwo, bagaaba balyalya. 35 Abitegeereza baguma bagalibuzibwa. Kwokwo, lyo balonga ukuyeruusibwa. Ee! Bagashukwa, halinde babe bazira kashembo, banabe bali beeru ku kyanya kyeꞌmbeka. Yikyo kyanya, kiganayija ku kyanya kyakyo.
36 «“Uyo mwami agakizi gira nga ngiisi kwo aloziizi. Agakizi yikuza, mu kudeta kwo ye himiri ngiisi íbiyimbwa ho, íbiri mu yikumbwa. Kiri na Rurema úli hiꞌgulu lya byoshi, agakizi mútuka, mu kukizi deta íbitali nga byo. Uyo mwami agakizi genduukirwa, halinde ku kyanya uburaakari bwa Rurema bugaaba keera bwakoleka. Mukuba, ngiisi íbikashungikwa, bikwaniini bikoleke. 37 Uyo mwami atagatwaza imizimu ya bashokuluza baage. Kiri noꞌlya yaꞌbakazi bali mu siima, atagamútwaza. Ee! Ndaagwo muzimu gwo agatwaza. Si agakizi yikuza hiꞌgulu lyayo yoshi. 38 Na ho angasimbaha iyo mizimu, agakizi simbaha byo ali mu yikumba mu kaaya kazitire. Ee! Kundu bashokuluza baage batâli kizi biyikumba. Haliko agakizi bitangira ituulo lyeꞌnooro, na lyeꞌharija, naꞌmabuye ágakeyengiini, neꞌbindi bihembo byeꞌkishingo. 39 Na ku butabaazi bwa yibyo íbiri mu yikumbwa byeꞌmahanga, agakizi teera inzitiro ízikaniri. Na ngiisi ábagakizi yemeera kwo ali mwami, anabaheereze ulushaagwa bweneene! Na mu kubahemba, agakizi bakojolera ku kihugo.
40 «“Ku kyanya kyeꞌmberuuka, mwami weꞌkisaka agagendi teera mwami weꞌmbembe. Uyo mwami weꞌmbembe, ikyanya agateerwa, agahulukaga mulindi nga kihuhuuta. Anakoleese amagaare giꞌzibo, naꞌbasirikaani ábali mu gendera ku fwarasi, naꞌmashuba mingi bweneene! Agateera ibihugo bingi, anakizi bilenga mwo nga mwijulire. 41 Kiri neꞌkihugo kyeꞌHisiraheeri, kundu kiri noꞌbulangashane, nakyo agagendi kiteera. Haliko, ikihugo kyeꞌHedoomu kigakizibwa mu maboko gaage, kuguma na kyeꞌMohabu, noꞌluhande luhamu lweꞌkihugo kyeꞌmwa Hamooni.
42 «“Ikyanya agateeraga yibyo bihugo, ikihugo kyeꞌMiisiri kitagafuuka. 43 Agagendi nyaga inooro neꞌharija mu bihinda, kuguma neꞌbindi bindu byeꞌkishingo. Kiri naꞌbandu beꞌLibiya, naꞌbeꞌHendyopiya, bagamúkolera.
44 «“Haliko, ikyanya agalonga imishahu ukulyoka isheere neꞌmbembe, haaho lyo agakanguka! Kinatume agayimuka akoli rakiiri, anagendi shereeza abandu bingi bweneene. 45 Agayimanga ha kati keꞌnyaaja, noꞌmugazi mweru úguli noꞌbulangashane. Hanali ho agashinga amaheema gaage geꞌkyami. Kundu kwokwo, agaaba akoli hisiri ku mbeka yage. Ndaanaye úgamútabaala.”»