2
Ha nyuma, nanayitoneesa kwokuno: «Leka ngana ngizi yishagalusa. Ndongage ukuyisimiisa.» Si yukwo nakwo, nanakubona kwo kulyagagi busha! Na kundu nꞌgagiraga mbu nyishese, si nanayiji bona kwo nakwo buli buhwija. Ee! Yukwo kuyishambaaza, ndaako kamaro ákakuli mwo.
Ikyanya nâli ki rongwirwi noꞌbwitegeereze, nꞌgagira mbu nyishambaaze neꞌdivaayi. Nanagiraga mbu nimenye ngiisi kwoꞌbuhwija buli. Nâli loziizi ukumenya íbikwaniini, ku siku niini zo tutuuziri mu kihugo. Na kwakundi, nꞌgashungika ukugira imikolwa ya kahebuuza, nga kuyiyubakira inyumba nyingi. Nanalimiisa neꞌndalo nyija zeꞌmizabibu. Nanayibyalira imbuto zoꞌtwaso útubuhayiri. Yizo ndalo, zâli kizi simiisa amasu bweneene. Nanazibyala kiri na mweꞌmilala mingi-mingi yeꞌbiti byeꞌbitumbwe. Nanahumba neꞌbirigo byaꞌmiiji, gira ndonge ukukizi binywisa. Nanagula abaja bashosi, naꞌbaja-kazi. Naꞌbandi baja banayiji butirwa mu mwani. Na kandi, nâli gweti akanyamwala keꞌngaavu naꞌkeꞌbibuzi, ukuhima abandi booshi ábakagwanwa i Yerusaleemu imbere lyani. Nanayilundira iharija neꞌnooro, kiri neꞌbihinda íbyâli kizi lyoka mu gandi maami, na mu zindi poroveesi. Nanalonga naꞌbajoborozi, abashosi naꞌbakazi. Na ku luhande lwaꞌbakazi, e balya! Nâli kizi yisimiisa naꞌbakazi bingi-bingi, nga ngiisi kwoꞌmushosi angalooza. Nanaba mutasumbwa bweneene, ukuhima booshi ábakagwanwa i Yerusaleemu imbere lyani. Mu kati ka yibyo byoshi, nie wâli mwitegeereza. 10 Ngiisi byo nâli kizi yifwija, byo na byebyo, nâli kizi yabiira. Na ngiisi byo nâli kizi kolaga, nâli kizi bishambaalira. Byebyo, byo byâli bihembo byeꞌyo mitubanulo yani. 11 Kundu kwokwo, ikyanya nꞌgasalira ku byoshi byo nâli kizi yitubanula kwo, yoo! Nanabona kwo byoshi biri bya busha-busha. Kuli mu ba naaho, nga kulooza ukugwata imbuusi. Kiziga mu kihugo, ndaakyo kyoꞌmundu angaki longa mwo.
12 Nanashubi yitoneesa hiꞌgulu lyoꞌbwitegeereze, na hiꞌgulu lyoꞌbuzeeze, na hiꞌgulu lyoꞌbuhwija. Nanayibuuza: «Umwami úgangulikira, biki byo angaki shubi gira, na byoshi keera bikagwanwa byagirwa?» 13 Kundu kwokwo, nanasobanukirwa kwoꞌbwitegeereze bwo bwija ukuhima ubuhwija, nga kwoꞌmulengeerwe guli mwija ukuhima ikihulu. 14 Mukuba, umwitegeereza, ahiiti amasu mwiꞌtwe lyage. Si umuhwija yehe, ali mu kizi mamaata naaho mu kihulu. Kundu kwokwo, yabo bombi, nanayiji bona kwo bagahekera mwomwo mu lufu. 15 Ha nyuma, nanashubi yitoneesa kwokuno: «Kiziga ngiisi íbigagwata umuhwija, kiri na naani byo bigangwata. Aaho! Mu kukizi ba mwitegeereza, kutagi kwo ngendukiirwi?» Nanayitoneesa mu mutima gwani kwokuno: «Si bino nabyo, biryagagi bya busha-busha!» 16 Si umwitegeereza, noꞌmuhwija, ndaaye úgabakengeera. Mu siku ízigayija, yabo bombi bâye be bayibagiirwi. Nga kwoꞌmuhwija agaafwa, kwo noꞌmwitegeereza naye agaafwa. 17 Ku yukwo, nanatondeera ukunegura uburambe bwani. Mukuba, byoshi íbigweti bigakizi koleka mu kihugo, biri bya kulyaniisa naaho umutima. Na byoshi biryagagi bya busha-busha. Biri nga kulooza ukugwata imbuusi.
18 Birya byoshi byo nâli kizi yitubanula kwo mu kihugo, nanashubi binegura. Mukuba, bingwiriiri kwo nâye sigire ugundi mundu úwâye yije ha nyuma lyani. 19 Noꞌyo mundu, nyandi úyiji, iri angaba ali mwitegeereza, kandi iri muhwija? Kundu kwokwo, ye gabikoleesa byoshi. Yoyo ye gahyana ngiisi byo nꞌgashahira kweꞌkyuya mu kihugo, mu kukoleesa ubwenge bwani. Aahago! Yibyo nabyo, si biryagagi bya busha-busha! 20 Yibyo byoshi byo nꞌgayitubanula kwo mu kihugo, byanatumaga ngavunika umutima. 21 Mukuba, kundu umundu ali mu ba afitiirwi ukugira umukolwa ku bwitegeereze bwage, na ku bwenge bwage, na ku bumenyi bwage, halikago byoshi byo âli kizi gira, agabisigira ugundi mundu. Noꞌyo gundi, ndaagwo muluho gwoshi-gwoshi gwo agayuvwa hiꞌgulu lyabyo. Aahago! Yibyo nabyo, si biryagagi bya busha-busha! Bunali buhanya naaho. 22 Aahago! Ikyanya umundu ali mu yitubanula mu kihugo, anayiluhye ku bwenge bwage, bikagi byo ali mu ba ayungusiri? 23 Si ikyanya agweti agaakola, gali malibu naaho, noꞌmwizingeerwe! Kiri na bushigi, ubwenge bwage butali mu luhuuka. Aaho! Yibyo nabyo, si biryagagi bya busha-busha!
24 Ndaago gandi miija goꞌmundu angagira, ha nyuma naaho lyoꞌkunywa noꞌkulya, iri anashambaalira umukolwa gwage. Ee! Ukugira kwokwo, nabona kwo kulyosiri imwa Rurema. 25 Mukuba, ndaaye úwangalya, kandi iri alonga ubusiime, kútali mu kati ka Rurema. 26 Iri umundu angasimiisa Rurema, Rurema ali mu múheereza ubwitegeereze, noꞌbumenyi, noꞌbushambaale. Si umunabyaha yehe, Rurema ali mu múheereza naaho umukolwa gwoꞌkukizi kuumania ibindu bingi, anabisingule. Halikago ha nyuma, anayiji bisikiiriza ugundi úgweti úgakizi simiisa Rurema. Aaho! Yibyo nabyo, si biryagagi bya busha-busha! Biri nga kulooza ukugwata imbuusi.