Amaruba ga Pahulu imwaꞌ
Bahefeso
Indangiriro
Yaga maruba gayerekiini ngiisi kwo tuli mu longa imigashani yeꞌkitangaaza mu kati ka Yesu. Ganayerekiini kwakundi, na ngiisi kwo tuli mu kizibwa ku lukogo, si kutali ku mikolezi yitu. Ku yukwo, tukwiriiri tukizi simbaha Rurema mu kutuula mu buguma, mu kati koꞌmulengeerwe. Si tutakizi yifunda mu bitalaalwe.
Ha nyuma, Pahulu anahanuula abashosi na bakaabo, naꞌbabusi naꞌbaana baabo, naꞌbaja naꞌbasheebuja baabo.
Na ku mbeka, Pahulu ali mu yerekana ngiisi kwo tukwaniini ukukizi hagana na Shetaani, mu kuloleesa ibilwaniiso byoꞌmutima: ukuli, noꞌkugira íbikwaniini, noꞌbwemeere, noꞌbukize, niꞌGambo lya Rurema, noꞌkukizi múhuuna.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Bahefeso 3.20: «Rurema, ikyanya ali mu koleesagya ubushobozi bwage mu kati kiitu, ashobwiri ukugira ibyeꞌngingwe bweneene ukuhima byo twangamúhuuna! Anganagira kiri na íbitali mu mitono yitu.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Indangiriro (1.1-2)
b) Ngiisi kwo tukwaniini ukumenya (1.3–3)
c) Ngiisi kwo tukwaniini ukukizi gira (4–6.20)
d) Pahulu asezerana (6.21-24)
1
Indangiriro
Niehe Pahulu, nie ndumwa ya Yesu Kirisito, nga kwo Rurema âli loziizi. Nie ngweti ngamùyandikira, mwe bandu ba Rurema ba mu kaaya keꞌHefeso, mwe muli bemeera mu kati ka Yesu Kirisito. Daata Rurema, na Nahamwitu Yesu Kirisito, bakizi mùgashaanira! Banakizi mùheereza noꞌmutuula!
Tukoli gashaniirwi mu kati ka Kirisito
Rurema, Yishe wa Nahamwitu Yesu Kirisito, akizi huuzibwa! Mukuba, mu kati ka Kirisito, Rurema keera akatugashaanira ku ngiisi migashani yoshi ya mwiꞌgulu. Ikyanya Rurema atâli zaazi bumba ikihugo, anatutoola mu kati ka Kirisito kwo tube bandu baage bataluule, tunabe bazira buhube imbere lyage. Na bwo âli tukuuziri, anagwanwa ashungika kwo agatugira tube baana baage ku njira ya Yesu Kirisito. Ee! Kwokwo, kwo âli siimiri. Na bwo Rurema akatubonera ulukogo lwaꞌkahebuuza mu kati ka Kirisito, Umwana wage mukundwa, kyo kitumiri tugweti tugamúhuuza.
Uyo Kirisito, ye katuguluula, mu kuyona umuko gwage, halinde twanakogwa ibyaha biitu. Kwokwo, kwo akatubonera ulukogo lwaꞌkahebuuza. Anagweti agatugirira amiija bweneene, mu kutuheereza ubwitegeereze bwoshi, halinde tulonge ukusobanukirwa bwija.
Ngiisi byo Rurema âli mali gwanwa ashungika mu Kirisito, byâli bishamiri. Kundu kwokwo, anasiima ukutumenyeesa byo. 10 Na íbyâli bishamiragi, byo byebi: Ku kyanya íkikwaniini, Rurema agabiika byoshi mwiꞌdako lya Kirisito, gira abe hiꞌgulu lya byoshi, biba bya mwiꞌgulu, kandi iri bya hano mu kihugo.
11 Ngiisi byo Rurema ali mu gira, ali mu gwanwa abishungika. Kwokwo, na nyiitu, akatutoola kwo tube beꞌmwage mu kati ka Kirisito. 12 Na bwo tukashungikirwa kwo tube ba mbere mu kubiika Kirisito kwoꞌmulangaaliro, tukwaniini tukizi huuza Rurema, tunamúheereze ubulangashane!
13 Kiri na niinyu, ikyanya mukayuvwa Imyazi Miija yoꞌkuli, mwanamenya ngiisi kwo mwangakizibwa, mwanagiyemeera. Kirisito keera anamùheerezagya Umutima Mweru, kabe kamangu, nga kwo âli mali tulagaania. 14 Yugwo Mutima Mweru, yo ngwati kwo twâye ki longe ngiisi byo Rurema akatulagaania twe bandu baage, halinde tunashwekuulwe lwoshi. Kwokwo, Rurema, akizi huuzibwa bweneene mu kati koꞌbulangashane bwage!
Ibyo Pahulu ahuunira Abahefeso
15 Keera nayuvwa ngiisi kwo mukoli yemiiri Nahamwitu Yesu, na ngiisi kwo mukoli kuuziri abandu baage booshi. 16 Kwokwo, ikyanya ndi mu huuna Rurema, nyamiri ndi mu tanga kongwa hiꞌgulu liinyu.
17 Ndi mu mùhuunira imwa Rurema wa Nahamwitu Yesu Kirisito, anali Daata woꞌbulangashane, kwo akizi mùbiika mwoꞌMutima gwoꞌbwitegeereze, halinde munabe mukoli sobanukiirwi, munalongage ukumenya Rurema nga ngiisi kwo ali. 18 Rurema keera akatuhamagala halinde tukoli ba noꞌmulangaaliro. Kwokwo, ngweti ngamúhuuna kwo amùsobanulire, mulongage ukumenya ingingwe ngiisi kwo ali mu gashaanira abandu baage bweneene ku njira ya kahebuuza. 19 Mulonge ukumenya na ngiisi kwo Rurema ali mu koleesa ubushobozi bwage buhamu mu kati kiitu, twe tukoli múyemiiri.
Yubwo bushobozi bwage buhamu, keera akabukoleesa 20 mu kuzuula Kirisito mu bafwiri, anamúbwataza uluhande lwage lweꞌlulyo mwiꞌgulu. 21 Kwokwo, Kirisito ye kuliiri bweneene abatwali booshi, naꞌbanabushobozi booshi, naꞌbanamisi booshi, na banahano booshi, kuguma na ngiisi banalushaagwa, baba ba mu kino kyanya, kandi iri ba mu kyanya íkyâye yije. 22 Rurema akanabiika byoshi mwiꞌdako lya Kirisito, halinde lyo Kirisito abe yiꞌtwe lya byoshi hiꞌgulu liꞌshengero. 23 Mukuba, ishengero go magala gaage. Kirisito yenyene alituuziri mwo, analikwiziri mwo. Kiri naꞌhandi hooshi, ahakwiziri lwoshi.