Ikitaabo kya
Hesiteeri
Indangiriro
Yiki kitaabo, kiyerekiini ngiisi kwo Rurema ali mu koleesa ibikalage byage mu kulanga abandu baage. Umuyahudi-kazi Hesiteeri, akayimikwa abe mugoli mu kihugo kyeꞌPerisiya. Neꞌkyanya Abahisiraheeri bâli kola bagaminikwa booshi, uyo Hesiteeri bo na muvyala wage Moredekaayi, banayitanga mu kukiza abandu baabo, buzira kuyoboha.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Hesiteeri 4.14: «Ku kino kyanya, iri wangajandagirira Abayahudi, bagalonga ubutabaazi ku gindi njira, banakizibwe. Si wehe kuguma neꞌmbaga ya yisho, mweshi mugaminikwa. Aahago! Nyandi úwangamenya iri wangaba ukabiikwa ube mugoli hiꞌgulu lyeꞌkyanya íkiri nga kino?»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Vashiti ayimulwa i bwami, Hesiteeri anamúgomboola (1.1–2.18)
b) Imyazi yoꞌkuyitana (2.19–3.15)
c) Hesiteeri ayitanga atabaale Abahisiraheeri (4–7)
d) Abahisiraheeri bahima abagoma baabo, banagira ulusiku lukulu lweꞌPuriimu (8.1–10.3)
1
Mwami Serikisi agira isiku ngulu
1-2 Yaga magambo, gakakoleka ku kyanya kya mwami Serikisi. Uyo mwami, âli twaziri mu kaaya kahamu keꞌSusaani, anâli twaziri iporoveesi igana na makumi gabiri na zirinda, ukutondeerera i Buhindi, halinde ukuhisa i Hendyopiya.* 1.1-2 I Hendyopiya Mu kiheburaniya «Kuushi». Ndondeko 2.13.
Uyo mwami Serikisi, iri akahisa imyaka ishatu atwaziri, anagira isiku ngulu, analaalika abakulu baage booshi, naꞌbatungwa. Âli laalisiri neꞌbirongoozi byaꞌbasirikaani beꞌPerisiya, naꞌbeꞌMediya, kuguma naꞌbanalushaagwa ba mu poroveesi zaage. Yizo siku ngulu, banahisa imyezi ndatu bagweti bagazishambaalira. Ku yikyo kyanya, anakizi yerekana ubugale bwoꞌbwami bwage, kuguma noꞌbulangashane bwage bwaꞌkahebuuza.
Yizo siku ngulu, iri zikamala, mwami anayushuula izindi, analaalika abakulu, kiri naꞌbagunda booshi ba mu kaaya keꞌSusaani. Yabo booshi, banashubi hisa isiku zirinda, bavwagariiri ha bwami, bagweti bagashambaala.
Mu luzitiro lwage, mwâli manisirwi imirondo myeru yoꞌmulimbo, neꞌgindi mirondo miija yeꞌkituku-tuku. Iyo mirondo, yâli mishweke neꞌmigozi yeꞌkitaani. Miguma yâli riiri myeru, neꞌgindi yeꞌkituku-tuku. Iyo migozi nayo ikashwekerwa ku mbete zeꞌharija, ízâli nanisirwi ku nguliro. Yizo nguliro, zikayubakwa naꞌmabuye goꞌmulimbo ágatyeriiri bweneene. Hâli riiri neꞌbitumbi íbikatulwa mu nooro, na mu harija. Yibyo bitumbi, byâli teresirwi ku mabuye ágakeyengiini bweneene, kuguma naꞌgandi mabuye geꞌkishingo.
Yabo bandu, ikyanya bâli kizi nywa idivaayi, banakizi koleesa inzoozo ízikatulwa mu nooro. Yizo nzoozo, ngiisi luguma lukatulwa kwalwo-kwalwo. Iyo divaayi, banakizi ginywa, ukukulikirana noꞌbulooze bwa mwami Mukuba, mwami akakyula kwaꞌbakozi bakizi heereza ngiisi mundu idivaayi, nga kwo aloziizi.
Vashiti ateera ubugoli
Ku yikyo kyanya, mu kaako kajumiro ka Serikisi, umugoli Vashiti naye, anagirira abaabo bakazi ulusiku lukulu.
10 Ku lusiku lwa kalinda, mwami Serikisi ananywa idivaayi nyingi, analaluka, anatondeera ukushambaala. Kwokwo, anahamagala abatungule balinda ábâli kizi múkolera, Mehumaani, na Bizita, na Haribona, na Bigita, na Habagita, na Zetaari, na Karikaasi. 11 Neꞌri bakahika, anabatuma kwo bagendi leeta umugoli Vashiti, ayije ayambiiti ulushembe lwage lwoꞌbugoli. Mwami âli loziizi ukuyereka yabo batwali, kiri naꞌbagunda, ngiisi kwoꞌyo mugoli abuyahiri bweneene. Emwe! Uyo mugoli âli nonosiri ngana-ngana.
12 Yabo batungule, iri bakagendi bwira ulya mugoli ngiisi kwo mwami akyula, anasiiha kwo atagagenda. Mwami, iri akayuvwa kwokwo, anakuuma, anaraakara bweneene.
13 Uyo mwami, anahanuusa abanabwenge, gira amenye ngiisi kwo akwiriiri ukugira. Mukuba, bo bâli kizi múhanuula ku bibuuzo íbiloziri imaaja neꞌmigeeza yazo. 14 Yabo bahanuuzi, hâli riiri Karishena, na Shetaari, na Hadimaata, na Tarasisi, na Mereesi, na Marisena, na Memukani. Baguma baabo, bâli lyosiri mu kihugo kyeꞌPerisiya, naꞌbandi mu kyeꞌMediya. Yabo bahanuuzi, bo bâli kuliiri abaabo booshi, bo banâli kizi yingira i bwami buzira mbuzi-mbuzi.
15 Yabo booshi, mwami anababuuza kwokuno: «Umugoli Vashiti, ikyanya namútumira, alahira kwo atagayija. Aahago! Ukukulikirana noꞌlubaaja, tukwiriiri tumúgire kuti?»
16 Lyeryo, uyo Memukani anayami bwira mwami, kuguma naꞌbandi bakulu, ti: «E mwami, umugoli Vashiti keera ayanga ulubaaja bweneene. Utanali wehe naaho wahubira. Si ahubira kiri naꞌbatwali booshi, naꞌbandi booshi ba mu poroveesi zo atwaziri.
17 «Yukwo Vashiti agira, kugayiji menyeekana mu baabo bakazi booshi, halinde nabo banakizi gayiriza bayiba, ti: “Ikyanya mwami akatumira umugoli Vashiti, anayilahirira. Aahago! Kituma kiki twehe twangaki simbaha bayibatwe?” 18 Abakazi beꞌPerisiya, naꞌbeꞌMediya, zeene buno keera bayuvwa ngiisi byo mugoli Vashiti agira. Kwokwo, nabo bakola bagakizi tenguha abatwali baawe. Yako kagayirizo, kagakizi leeta ishavu.
19 «E mwami, iri byangakusimiisa, ukyulage kwoꞌmugoli Vashiti ataki shubi boneka kandi imbere lyawe. Yulwo lubaaja, luyandikwe mu bitaabo byeꞌmaaja byeꞌPerisiya, na byeꞌMediya, gira lutaki shubi hongolwa. Bulya bugoli bwa Vashiti, bunahaabwe ugundi mukazi úbukwiriiri. 20 Yulu lubaaja, lugamenyeesibwa ngiisi ho twaziri, halinde ngiisi mukazi akizi simbaha yiba. Bikizi ba kwokwo, kundu uyo yiba angaba ali mutasumbwa, kandi iri mugunda.»
21 Yibyo Memukani akadeta, mwami anabisiima, kuguma naꞌbatwali baage, anabikulikira. 22 Kwokwo, mu ngiisi kihugo íkyâli mu butwali bwage, mwami anatuma mwaꞌmaruba mu ndeto yabo, ganayandikwa mu fwabe zeꞌmwabo. Mu yago maruba, mwâli yandisirwi kwokuno: «Ngiisi mushosi akizi yimangiraga inyumba yage.»

*1:1-2 1.1-2 I Hendyopiya Mu kiheburaniya «Kuushi». Ndondeko 2.13.