Ikitaabo kyoꞌmuleevi
Hezekyeri
Indangiriro
Yiki kitaabo, kikayandikwa na Hezekyeri. Na mu kati kaakyo, Rurema ayerekiini kwo ngiisi mundu agayimanga yenyene imbere lyage, mu kubulanira imikolezi yage yenyene, buzira kulola ku gundi.
Yiki kitaabo, kinali mu yerekana amagambo mingi gaꞌkahebuuza. Ku mugani, Rurema akakuumania imigongolo ya mu ndekeera, anagibiika mwoꞌmuuka, yanashubi ba migumaana.
Hezekyeri âli yaziri. Na kundu âli kuuziri mukaage, haliko Rurema anamúbwira kwoꞌyo mukaage akola agaafwa. Anamúbwira kwo kiri neꞌnyumba ya Rurema ikola igalyosibwa mu masu gaꞌBahisiraheeri.
Hezekyeri anatanga ubuleevi bwoꞌkudaaka ibihugo birinda (25–32). Ee! Ulusiku lwo Rurema agayerekana kwoꞌburaakari bwage, lwâli kola lugaahika. Lutanâli lugahikira ikihugo kyeꞌHisiraheeri naaho.
Ikyanya Hezekyeri akayuvwa kweꞌYerusaleemu yoshi ikahongokera haashi, anatondeera ukuholeeza Abahisiraheeri mbu bagabiikwa ngiisi kwo bâli riiri ubwa mbere. Anayerekana kwakundi na ngiisi kweꞌnyumba ya Rurema yâye shubi yubakwa mu kati koꞌbulangashane.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro, guli mu Hezekyeri 22.30: «Nâli kizi looza umundu úgayubakulula inzitiro. Neꞌkyanya angagwana áhahongosiri, anatee yimanga haaho, gira ndayiji kengeera nashereeza ikihugo. Haliko, ndaaye nꞌgabona.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Hezekyeri abona amabone ga mbere (1.1–3.27)
b) Abandu ba Rurema bagaahanwa (4–12)
c) Ngiisi kwaꞌbandu ba Rurema babihuuka (13–32)
d) Hezekyeri ali mulaliizi úkwaniini ukukengula (33)
e) Amaleevi goꞌkudaaka abangere baꞌBahisiraheeri, naꞌBahedoomu, na Googi (34–36; 38–39)
f) Imigongolo mu ndekeera, yashubi zuuka, yanaba migumaana (37)
g) Amabone goꞌkuyerekana ubulangashane bwa Rurema úbugaki boneka ( 40.1–48.29)
h) Imiryango ikumi niꞌbiri yaꞌkaaya kahyahya (48.30-35)
1
Ikitumbi kyoꞌbwami kya Rurema
1-3 Mu mwaka gwo nꞌgahisa kweꞌmyaka makumi gashatu mbusirwi, lyo mwami Yoyakini âli mali hisa imyaka itaanu atwazirwi imbohe. Ku yugwo mwaka, mu siku zitaanu zoꞌmwezi gwa kana, nie Hezekyeri mugala woꞌmugingi Buuzi, nâli ku ngombe yoꞌlwiji Kebaari kuguma naꞌBayuda ábakahunga. Haaho, igulu lyanayanuulwa, Rurema ananyereka amabone. Ikyanya Nahano akanyereka igambo lyage, nanayuvwa kwoꞌbushobozi bwage bungola mwo.
Iri nꞌgaba ngiri mu langiizagya, haaho, nanayami bona imbuusi ngayu igweti igahuluka uluhande lweꞌmbembe. Imbere lyayo, yâli riiri ikibungu kihamu, kisokaniinwi noꞌbulangashane. Na mu kati kaakyo, mwâli kizi lyamuza ibiryamu bweneene. Mu kati ka yikyo kibungu, mwâli yasiri umuliro. Na mu yugwo muliro, mwâli kizi kenyengana bweneene nga mulinga mu kiberekaana kyoꞌmuliro.
Mu kyekyo kibungu, nanabonaga ibiremwa bina. Na kwo byâli bina, ngiisi kiguma kyâli bonesiri nga mundu. Ngiisi kiremwa, kyâli hiiti amalanga gana-gana, neꞌbyubi bina-bina. Amagulu gaabyo, gâli golosiri. Neꞌshando zaabyo, zâli shushiri nga binogosho byeꞌnyana, zanakizi langashana bweneene nga mulinga mushukiirize.
Ee! Ngiisi kiremwa, kyâli hiiti amalanga gana-gana, neꞌbyubi bina-bina. Na mwiꞌdako lya ngiisi kyubi, nanabona mwaꞌmaboko nga ga mundu. Ngiisi kiremwa, ibyubi byakyo byâli kizi yikuumuza-kuumuza ku byubi byeꞌkyabo. Na mu kugenda, byâli kizi shonga imbere, buzira kushubi kebagana.
10 Ngiisi kiremwa, kyâli hiitagi amalanga gana-gana. Uluhande lweꞌmbere, gâli riiri nga ga mundu. Na lweꞌlulyo, gâli riiri nga ga ndare. Na lweꞌlumosho, gâli riiri nga geꞌngaavu. Noꞌluhande lweꞌmugongo, gâli riiri nga ga nyunda.
11 Ngiisi kiremwa, ibyubi byakyo bibiri byâli kizi yikuumuza ku byubi byeꞌbyabo. Ibindi byubi bibiri, byâli kizi bwikira amagala gaakyo. 12 Ngiisi hoꞌmutima gwâli kizi bituma, ho byanâli kizi genda. Na ngiisi kiguma, iri kyâli kizi shongaga imbere, ndaakwo kushubi kebagana.
13 Yibyo biremwa, byâli kizi boneka nga makala ágali mu tulika-tulika, kandi iri nga bimole íbiyasiri. Nanabona kwoꞌmulavyo gukola mu lyamuza-lyamuza ha kati kaabyo. 14 Kiri na byonyene, byâli riiri nga mulavyo, byanakizi suula umulindi bweneene!
15 Yibyo biremwa, ikyanya nâli kizi bilangiiza, nanabonaga kandi amapine gana, gali mu yikuumuza kwiꞌdaho. Ngiisi pine, yâli riiri ha butambi lyeꞌkiremwa kiguma. 16 Yago mapine kwo galyagagi gana, gooshi gâli shushiini, ganâli kizi keyengana ngiꞌbuye liija lyeꞌkishingo. Na ngiisi pine yâli kizi boneka nga iri njogeke mu yabo. 17 Ikyanya gâli kizi genda gagakulumba, ngiisi nguma yanakizi ha lwayo luhande, buzira kuhinduka. 18 Galya mapine kwo gali gana, amajandi gaago, gâli riiri mala, ganakizi teerana ikyoba. Na kwakundi, gâli yijwiri amasu imbande zooshi.
19 Birya biremwa, ikyanya byâli kizi genda, galya mapine nago ganakizi genda ha butambi lyabyo. Neꞌkyanya byâli kizi balala, galya mapine nago, ganakizi yami balala. 20 Birya biremwa, umutima gwabyo, gwâli riiri mu yago mapine. Ku yukwo, ngiisi ho gâli kizi genda, nabyo, ho byâli kizi genda. 21 Neꞌkyanya byâli kizi genda, yago mapine nago ganakizi genda. Neꞌri byâli kizi yimanga, kandi iri bibalala, nago kwo na kwokwo. Mukuba, yibyo biremwa, umutima gwabyo gwâli riiri mu mapine gaabyo.
22 Birya biremwa bina, ku matwe gaabyo, kwâli riiri nga mutanga muhamu bweneene, mukunangule. Gwâli keyengiini bweneene, gwanâli kizi teerana ikyoba. 23 Mwiꞌdako lyagwo, ngiisi kiremwa, ibyubi byakyo bibiri byâli yajwirwi, byanâli kizi lolana. Neꞌbindi byubi bibiri, byâli kizi bwikira amagala gaakyo. 24 Ikyanya byâli kizi balala, izu lyeꞌbyubi lyâli kizi shuuma nga lushuumo lwaꞌmiiji mingi. Yiryo izu, lyâli kizi gogoma ngiꞌzu lya Rurema woꞌbushobozi bwoshi. Lyâli kizi kungula nga bisindo byaꞌbasirikaani. Yibyo biremwa, ikyanya byâli kizi yimanga, byâli kizi funya ibyubi byabyo.
25 Birya biremwa, ikyanya byâli kizi funya ibyubi, nanayuvwa izu kulyoka hiꞌgulu lyabyo mu kyanyaanya. 26 Mwomwo, nanabona íkiri nga kitumbi kyeꞌkyami, kigizirwi niꞌbuye liija lyeꞌsafiiri. Na ku yikyo kitumbi, kwâli bwatiiri úli nga mundu. 27 Hiꞌgulu lyage mu kyanyaanya, hâli kizi kenyengana nga mulinga. Noꞌluhande lwiꞌfwo, nanabonaga nga mulinga, gwanakizi langashana imbande zooshi. 28 Yubwo bulangashane bwanaboneka nga mukuruzi ku kyanya kyeꞌnvula. Gwanakizi langashana nga bulangashane bwa Nahano. Yibyo byoshi, iri nꞌgabibonaga, nanayami gwa buubi, nanayuvwa izu lyoꞌmundu.