Amaruba imwaꞌ
Baheburaniya
Indangiriro
Umwandisi wa yaga maruba atayijikiini, tutanayiji ábakayandikirwa. Yago maruba gali mu tuyigiriza kwo tukizi biika Yesu kwoꞌbwemeere, buzira kukulikira imigeeza yaꞌBayahudi.
Yaga maruba gali mu yerekana ngiisi kwo Yesu ye himiri byoshi byaꞌBayahudi bâli kizi kulikira. Gali mu yerekana kwo Yesu ahimiri abaleevi ba keera, ahimiri naꞌbaganda, na Musa, neꞌKihango kya keera, noꞌmugingi Harooni, na ngiisi bagingi ábakamúgomboola.
Umwandisi ali mu tukengula ubugira kataanu kwo Rurema ali mu hana abandu ábali mu mújandirira, nga ngiisi kwo akahaniiriza Abahisiraheeri mwiꞌshamba (2.1-4); (3.7–4.13); (5.11–6.12); (10.26-31); (12.14-17).
Umwandisi ali mu koleesa ikigaajo kyoshi, mu kuyerekana ngiisi kweꞌbikalage bingi mu Bahisiraheeri byâli kizi biika Rurema kwoꞌbwemeere (11). Ha nyuma, anahanuula abasomi kwo nabo bakizi yama bali bemeera halinde ukuheza. Banakizi lola ku Yesu, iri banahebera ku malibu.
Muziizi muguma gwiꞌsikamiro guli Baheburaniya 11.6: «Ndaaye mundu úwangasimiisa Rurema, átazi múbiikaga kwoꞌbwemeere. Umundu, iri angalooza ukuyegeera Rurema, akwiriiri ayemeere kwo ali ho, na kwo ali mu hemba ngiisi ábali mu múlooza.»
Íbiri mwo ku bwofi
a) Kirisito ye himiri abaganda ba Rurema (1–2)
b) Kirisito ye himiri Musa (3.1–4.13)
c) Kirisito ye himiri abagingi ba mu Kihango kya Keera (4.14–7.28)
d) Ibya Kirisito, byo bihimiri ibya bandi bagingi (8.1–10.18)
e) Tuli mu hanuulwa kwo tukizi yihangaana (10.19–12.28)
f) Ngiisi kwoꞌMukirisito akwaniini ukutuula (13.1-17)
g) Amagambo mazinda (13.18-25)
1
Ubukulu bwoꞌMwana wa Rurema
Yaho keera, Rurema âli kizi deta na bashokuluza biitu ku njira yaꞌbaleevi, kwanaba ku njira za kwingi-kwingi. Halikago, mu zino siku zeꞌmberuuka, akoli gweti agaadeta na nyiitu ku njira yoꞌMwana wage yenyene. Kutanali kwokwo naaho. Si ku njira yoꞌyo Mwana wage, kwo akabumba mweꞌbindu byoshi. Ye na koli bihaabirwi. Na bwoꞌyo Mwana aki gweti agaadeta ku bukalage, kyo kitumiri ibindu byoshi bikiri ho. Uyo Mwana, alyagagi mwoꞌbulangashane bwa Yishe, anamúshushiri ku byoshi. Uyo Mwana, ikyanya akaba keera ayeruusa abandu mu byaha byabo, anagendi bwatala mwiꞌgulu, uluhande lweꞌlulyo lwa Yishe. Noꞌyo Yishe, ye riiri noꞌbushobozi bwoshi.
Umwana wa Rurema ye kuliiri abaganda
Umwana wa Rurema akakuzibwa, halinde akuliiri abaganda bweneene! Kiri niꞌziina lyo akahaabwa, lyo likuliiri amaziina geꞌmwabo. Mukuba, ndaaye muganda ye Rurema azindi bwira kwokuno:
«Wehe, we Mwana wani.
Zeene lyo naaba yisho.* 1.5 Zaburi 2.7. »
Adesiri na kwokuno:
«Niehe ngaaba nie yishe.
Naye anabe ye mugala wani. 1.5 2 Samweri 7.14; 2 Kutondobola 17.13. »
Ikyanya Rurema akatumaga Umwana wage weꞌfula hano mu kihugo, anakyula kwokuno:
«Abaganda baani booshi bakwiriiri bakizi múyikumba! 1.6 Bukengeeze 32.43. »
Si hiꞌgulu lya yabo baganda baage, Rurema adesiri kwokuno:
«Rurema ali mu gira abaganda baage, babe nga mbuusi.
Ali mu gira abakozi baage, babe ngeꞌmbigi zoꞌmuliro.§ 1.7 Zaburi 104.4. »
Halikago, hiꞌgulu lyoꞌMwana wage yenyene, Rurema akadeta kwokuno:
«We Rurema! Ubwami bwawe, buyamiri ho imyaka neꞌmyakuula!
Uganakizi twala ku njira íkwaniini.
Ukuuziri íbikwaniini. Haliko amabi goohe, ugashombiri.
Kyo kikatuma Rurema wawe akakukuza ube hiꞌgulu lyaꞌbiinyu.
Anakushiiga amavuta mu kati koꞌbushambaale.* 1.8-9 Zaburi 45.6-7. »
10 Rurema akadeta na kwokuno:
«E Nahano, ku ndondeko, we kabumba ikihugo.
Kiri niꞌgulu, we kalibumba naꞌmaboko gaawe.
11 Yibyo byombi, biganyerera, haliko wehe ugayama ho.
Si bigahula nga mirondo,
12 unabigushe-gushe ngiꞌkanju, binahindulwe nga bishajiira.
Wehe, uyamiri uli we yolya-yolya.
Neꞌmyaka yawe itâye heke! 1.10-12 Zaburi 102.25-27. »
13 Si abaganda boohe, ndaaye ye Rurema azindi bwira kwokuno:
«Ubwatalage uluhande lwani lweꞌlulyo,
halinde mbiike abagoma baawe mwiꞌdako lyaꞌmagulu gaawe,
unakizi balaaviza kwo. 1.13 Zaburi 110.1. »
14 Kwokwo, bibonekeriiri kwo abaganda booshi balyagagi bakozi ba Rurema, banali mitima naaho. Bali mu tumwa-tumwa, gira bakizi gendi tabaala ngiisi bandu ábagakizibwa.

*1:5 1.5 Zaburi 2.7.

1:5 1.5 2 Samweri 7.14; 2 Kutondobola 17.13.

1:6 1.6 Bukengeeze 32.43.

§1:7 1.7 Zaburi 104.4.

*1:9 1.8-9 Zaburi 45.6-7.

1:12 1.10-12 Zaburi 102.25-27.

1:13 1.13 Zaburi 110.1.