2
Hâye be ulusiku lwaꞌBahisiraheeri bagaluguuka kwo, halinde banabe kandaharuurwa nga mushenyu kwiꞌbuga. Haaho, lyo Rurema atagaki shubi kizi babwira, mbu: «Mutali bandu baani.» Si agakizi babwira: «Muli baana ba Rurema úli mugumaana.» Ee! Abandu boꞌbwami bweꞌBuyuda naꞌboꞌbwami bweꞌHisiraheeri bagashubi nywana, banayitoolere umutwali wabo muguma. Kwokwo, bagaaba bakoli jeberiiri mu kihugo kyabo. Emwe! Yulwo lusiku, lugaaba lwaꞌkahebuuza imwa Yezereheri.
Rurema anabwira Hosheya kwokuno: «Ku kirya kyanya, ugakizi buuza beene winyu Hami, (kuli kudeta: bandu baani). Na baali biinyu, mugakizi babuuza Ruhama, (kuli kudeta: bandu bo nguuziri).»
Umukazi mushule alegwa
«Buno, uyiji lega nyoko, kuli kudeta ikihugo kyeꞌHisiraheeri.
Si yikyo kihugo kitakiri mukaanie, na naani ndanakiri yiba!
 
«Aahago! Umúkanukire, alekage ubushule bwage.
Hataki gire imirondo yoꞌbushule yo agaki kizi yambala.
Neꞌri angalahira, ngamúhogola imirondo,
anasigale bukondwe, nga ngiisi kwo akabutwa,
ninamúsige mu kihugo íkiyumuusiri,
halinde afwire mwo neꞌnyoota.
 
«Ndanaki yuvwirwe abaana baage indengeerwa.
Si babusirwi ku bushule naaho!
Nyina alyagagi mukazi kokobola ku bushule.
Inda zaabo, ukuziheeka kuli mu múteeza ishoni.
Si akadeta: “Ngatibitira naaho áhali abashosi bo nguuziri,
na mbayiguze, gira bambeereze ibyokulya, na byo ngakizi nywa.
Bambeereze kiri naꞌmavuta geꞌmizehituuni, neꞌdivaayi,
kiri neꞌmirondo mihange mu bwoya na mu kitaani.”
 
«Ku yukwo, uyo mukazi, ngola ngazitira injira zaage neꞌmishuugi.
Ngamúsokanania uluzitiro, halinde ataki bone ho agalenga.
Kundu angatibita, mbu akulikire abashosi bo akuuziri, atagaki longa ukubaduuka.
Na kundu angabashakula, atagaki babona.
Haaho, anayiji fololokwa, ti: “Ipwi! Lekaga ngalukire ngana imunda yibanie.
Si yaho kare, nâli kizi tuula bwija, ukuhima kwo ngoli tuuziri zeene.”
 
10 «Uyo mukazi atayijagi kwo nie wâli kizi múheereza byoshi byo âli hiiti,
ngeꞌngano, neꞌdivaayi mbyahya, naꞌmavuta.
Nie wâli kizi múheereza kiri neꞌharija, neꞌnooro.
Kundu kwokwo, birya byoshi, âli kizi bitangira umuzimu Baali.
11 Kyo kitumiri byoshi, ngayiji múnyaga byo,
ngeꞌngano keera ízayera, neꞌdivaayi mbyahya.
Ngamúnyaga kiri neꞌmirondo yo nꞌgamúheereza,
mbu akizi bisha mwoꞌbukondwe bwage.
12 Ngolaga ngamúhogola imirondo yoshi, anasigale bukondwe.
Balya bakundwa baage, banabe bagweti bagamúloleera.
Ikyanya agateezibwa ishoni kwokwo, ndaaye úgayiji múkiza.
13 Kundu aki gweti agayishambaaza mu siku ngulu,
halikago ngazitwikiza zooshi.
Kuli kudeta isiku ngulu za ngiisi mwaka,
na zeꞌmbaluko yoꞌmwezi, na zeꞌSabaato.
14 Na kundu agweti agaadeta kwaꞌbakundwa baage bo bakamúheereza ibindu bingi,
ngeꞌmizabibu, neꞌbiti byoꞌmutiini,
haliko byoshi, ngayiji bishereeza.
Ahandu haabyo, ngahahindula mushaka.
Inyamiishwa naaho, zo zigakizi birya kwo.
15 Uyo mukazi, ngola ngamúhaniiriza.
Mukuba, âli kizi yokera imigisi yoꞌmuzimu Baali umubadu.
Anakizi yilimbiisa neꞌmbete, noꞌbuhembe,
anatibitire imunda balya bakundwa baage.
Si niehe, anayami nyibagira lwoshi-lwoshi!»
Kwokwo, kwo Nahano adesiri!
Nahano akuuziri abandu baage
16 «Uyo mukazi, ngola ngashubi mútiza.
Ngamútwala mwiꞌshamba, na ngizi múganuuza ku butuudu.
17 Ngamúgalulira indalo zaage zeꞌmizabibu.
Na njubi hindula Indekeera yaꞌMakuba, imúbeere nga mulyango gwoꞌkugenda iwa mulangaaliro.
Haaho, agakizi ngunda bweneene, nga kwo âli kizi gira mu busore,
ikyanya nꞌgamúguluula mu kihugo kyeꞌMiisiri.»
 
18 Nahano adetaga kwokuno: «Yulwo lusiku, ugambuuza “Yibanie”.
Si utâye ki shubi mbuuza “Baali witu”.
19 E Bahisiraheeri! Kundu halyagagi amaziina ga kwingi-kwingi geꞌmigisi ya Baali, gooshi ngagashaaza mu tunywa twinyu,
halinde mutaki shubi gadeta.
20 Ku yulwo lusiku, tuganywana ikihango neꞌnyamiishwa,
kiri noꞌtunyuni twa mu kyanyaanya, na byoshi íbiri mu yibulula, gira bitaki shubi mùteera.
Ngamùsaagiza kiri noꞌmuheto, neꞌngooti, neꞌzindi siribo ziꞌzibo,
lyo mulonga ukuramba mu mutuula.
21 Ngashubi kuyanga, halinde uyame uli mukaanie wa lwoshi-lwoshi.
Ugakizi tungaana imbere lyani, iri unakulikira ukuli, noꞌrukundo, neꞌndengeerwa.
22 Ngakizi yama ndi Rurema winyu.
Na niinyu, munamenye kwo nie Nahano.»
23 Nahano agweti agaadeta na kwokuno:
«Ku yulwo lusiku, ikyanya mugandabaaza, ngamùyitaba.
Ngaganuuza igulu, linashuvye mu kumùlungikira invula.
24 Haaho, idaho ligayeza ingano, neꞌmizabibu, neꞌbiti byeꞌmizehituuni.
Yizo mbuto zooshi zigakizi deta “Yezereheri”, kuli kudeta “Rurema ye mu byala imbuto”.
25 Ku kyekyo kyanya, ngamùyibyalira nienyene mu kihugo.
Na kundu mwâli kizi buuzibwa Ndakundwa
haliko leero ngakizi mùkunda.
Na kundu nâli kizi mùbuuza Mutali Bandu Baani,
leero ngakizi deta Mukolaga beꞌMwani.
Munayitabe, ti: “Ee ma! We Rurema witu.* 2.25 Barumi 9.25.”»

*2:25 2.25 Barumi 9.25.