21
Abahisiraheeri balooza ubulyo bwoꞌkuluza beene Binyamiini
Abahisiraheeri bâli mali gwanwa bashiikiza i Misipa, ti: «Mu kati kiitu tweshi, ndaaye mundu úwâye gondeese munyere wage mu beene Binyamiini.»
Ha nyuma, Abahisiraheeri banagenda i Beteeri, banabeera yo imbere lya Rurema, halinde ukuhisa kabigingwe. Bâli gweti bagaalira, iri banabululuka. Banabwira Rurema: «E Nahano Rurema waꞌBahisiraheeri, maki gano, ágakoleka mu kati kiitu? Si mu Bahisiraheeri, umulala muguma gutakiri mu boneka!»
Iri bukakya shesheezi kare-kare, banayubaka akatanda, banakatangira kwiꞌtuulo lyoꞌkusiriiza lwoshi, naꞌmatuulo goꞌkuyerekana ingoome.
Ha nyuma, banabuuzania: «Mu milala yoshi yaꞌBahisiraheeri, banyandi ábatali mu kuumana imbere lya Nahano?» Mukuba, bâli mali gwanwa babiika indahiro, kwo ngiisi útagaahika yaho i Misipa mu yugwo muhumaanano, akwiriiri ayitwe.
Kundu kwokwo, Abahisiraheeri bâli yuvwitiiri beene Binyamiini indengeerwa, bwo bâli riiri beene wabo, kyanatuma bagaadeta: «Buno, mu milala yaꞌBahisiraheeri, keera muguma gwahala. Keera tukabiika indahiro kwiꞌziina lya Nahano, kwo batâye yange banyere biitu. Aaho! Yaba bashosi ábakafuuka mu mulala gwa Binyamiini, kuti kwo tugabaheereza abakazi?»
Banashubi buuza, ti: «Mu milala yaꞌBahisiraheeri, ka hali umulala úgutahika hano i Misipa, imbere lya Nahano?» Banayami menya kwo ndaaye mundu úwalyoka i Yabeeshi-Giryadi. Mukuba, bakaharuura abandu ábâli riiri yaho, banabona kwo ndaaye mundu wabo úwâli riiri ho.
10 Kwokwo, banayami lungika yeꞌbikalage bihumbi ikumi na bibiri byaꞌbashosi, ti: «Abatuulaga booshi ba mu kaaya keꞌYabeeshi-Giryadi, mugendi baminika. Muminike kiri naꞌbakazi naꞌbaana. 11 Ee! Mugayita abashosi booshi. Muyite naꞌbakazi booshi keera ábakamenyana naꞌbashosi.» 12 Mu batuulaga ba yaho i Yabeeshi-Giryadi, banagwanana muli abanyere magana gana ábatazindi menyana naꞌbashosi. Yabo banyere, banabatwala mu shumbi yeꞌShiilo, mu kihugo kyeꞌKaanani.
13 Ha nyuma, abandu booshi ábâli kuumaniri yaho, banatuma indumwa imwa beene Binyamiini, ku mugazi Rimooni. Iyo ndumwa, yanadeta kwo bahuuna umutuula. 14 Kwokwo, yabo beene Binyamiini banagaluka, banahaabwa abakazi ábakagwatwa imbira i Yabeeshi-Giryadi. Si yabo bakazi batakabakwira.
15 Bwo Nahano keera akahaza mu beene Binyamiini, Abahisiraheeri banayuvwirwa yabo beene wabo indengeerwa bweneene.
16 Kwokwo, abashaaja ábâli yimangiiri umuhumaanano banadeta kwokuno: «Buno, abakazi booshi boꞌmulala gwa Binyamiini keera bahera. Aahago! Kuti kwo twangayangira bano bashosi ábakoli sigiiri? 17 Yabo beene Binyamiini, bakwaniini bahaabwe abakazi, gira nabo bakizi buta, lyo hataba umulala gwaꞌBahisiraheeri úgugaahera. 18 Kundu kwokwo, twe Bahisiraheeri tutangabaheereza abanyere biitu, bwo keera tukabiika indahiro, ti: “Ngiisi úgagondeesa munyere wage mu beene Binyamiini, adaakwe.”»
19 Lyeryo, banakengeera kwo ngiisi mwaka bali mu gira ulusiku lukulu lwa Nahano i Shiilo. (I Shiilo, iri uluhande lweꞌkisaka lwaꞌkaaya keꞌBeteeri, inali uluhande lweꞌsheere lweꞌnjira ya namuhirye íri mu genda i Shekemu, inali uluhande lweꞌmbembe lweꞌRebona.)
20 Kwokwo, yabo bashaaja banahanuula beene Binyamiini kwokuno: «Mugendi yibisha mu ndalo zeꞌmizabibu. 21 Na yaho, mube masu! Ikyanya abanyere beꞌShiilo bagayiji kina ku lusiku lukulu, munabishuuke. Ngiisi muguma winyu anayiseberage umunyere ye asiimiri, gira abe mukaage. Ha nyuma, mukabuli galukira imwinyu mu kihugo kya Binyamiini.
22 «Ikyanya bayishe na bashija baabo bagayiji mùlega, tugababwira: “Yabo beene Binyamiini, mubatabaale, mwe bakongwa mwe! Mubaleke bayange yabo banyere biinyu. Mukuba, ikyanya tukagira izibo i Yabeeshi-Giryadi, tutakalonga abakazi boꞌkubakwira. Mu kugira kwokwo, mutagaalegwa kwo mwahongola indahiro, mu kubaheereza banyere biinyu.”» 23 Ikyanya yabo beene Binyamiini bakalonga yiryo ihano, banalikulikira.
Balya banyere, ikyanya bâli gweti bagakina, ngiisi mushosi anayabiira muguma, anamútwala abe mukaage. Ha nyuma, babuli galukira mu twaya twabo, banatushakuulula, banatuula mwo.
24 Ku yikyo kyanya, Abahisiraheeri booshi banakizi galukira mu twaya twabo, ngiisi mulala, na ngiisi ikondo, imwabo.
25 Mu yizo siku, ndaaye mwami yaꞌBahisiraheeri bâli hiiti. Si ngiisi mundu âli kizi gira nga kwo asiimiri yenyene.